БРАТЯ, РАЗБИРАТЕ ЛИ ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕМИЕРА КИРЧО?

Ми ви кажа, то е… парадоксално и глупаво!
Ама май никой не го разбира както трябва.
Чуйте!
Според формалната логика премиерът казва следното:

А не е А+, ако В не е В-,
където А е цената на тока, А+ е увеличената цена, а В е загубата от течове в системата, В- е намалената загуба, няма течове.

Тази импликация е тъждествена на друга:
А е А+, ако В е В-, това е същата зависимост; който не е ретардант, не е умствено изоставащ, разбира веднага релацията, че е, не я разбира.
Значи, ако В е В- (загубата е намалена, спираме течовете, няма течове), то А е А+ (цената на тока се качва). Схващате ли тъпизма?

Този уж образован донякъде, не знам къде, в Харвард ли, в Полски Тръмбеш ли, наперен момък фактически ни казва, че ще вдига още повече цената на тока, ако спрем загубите от ток. Това казва.
Логика се учи в IX клас на нашите гимназии.
Колко е опасно да си прост!

Акад Петър Иванов