ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШЕН Е ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ! ДА ВЪЗСТАНОВИМ КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД!

Държавният преврат, преврат или пуч е насилствено завземане на властта в държавата чрез неконституционни средства от страна на участници в държавни структури. Извършва се чрез нарушаване действащите към дадения момент конституционни и правови норми…

Бойко Борисов –„бос, който управлява мафия от 10 години”(Йончева) е установил едноличен режим в България и насилствено завзел всички власти в държавата чрез нарушаване на конституционните норми и законите на страната.

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. 
(1) България е република с парламентарно управление.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа…

Премиерът Бойко Борисов е въвел ЕДНОЛИЧЕН РЕЖИМ и се разпорежда нагло и безпардонно с Парламента!

Чл. 4. 
(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

Република България не е правова държава.Тя не се управлява според Конституцията и законите на страната – а според едноличната воля на Премиера Борисов!

Чл. 5. 
(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

Упражняването на властта от Премиера Борисов е в крещящо противоречие с Конституцията на страната!

Чл. 8. 
Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Бойко Борисов еднолично контролира и трите вида власти: законодателна,изпълнителна и съдебна!

Чл. 17. 
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.

Отнема се частна собственост по усмотрение на Премиера Борисов – за назидание и сплашване на противниците на Режима!

Чл. 19. 
(1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Икономиката на Република България не се основава на свободна стопанска инициатива – членовете и симпатизантите на Партия „ГЕРБ” получават преимуществени правни условия за стопанска дейност и всички обществени поръчки!

Чл. 29. 
(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

Критиците и противниците на Режима са подлагани на оскърбително отношение,унижаващо човешкото достойнство от държавните органи и посредством подопечните медии!

Чл. 37. 
(1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними.

Накърнена е свободата на мисълта – хората се държат във феодално-крепостна зависимост и не се осмеляват да изразят свободното си мнение за да не си загубят работата и препитанието си!

Чл. 38. 
Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения…

Преследват се граждани заради убеждения – назначават се на работа членове и привърженици на Партия „ГЕРБ”!

Чл. 39. 
(1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Ограничава се и се блокира правото  на изразяване и разпространяване на мнение от критиците и противниците на Режима!

Чл. 40. 
(1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

Печатът и другите средства за масова информация се контролират от Режима и е наложена тотална цензура!

Чл. 41. 
(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация…

Ограничава се и се забранява правото за търсене,получаване и разпространяване на информация!

Чл. 84.
Народното събрание:

  1. избира и освобождава министър-председателя…

Министър-председателят еднолично избира и освобождава Председателя на Народното събрание!

Чл. 105. 
(1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

Министерският съвет потъпква Конституцията и законите на страната!

Чл. 117. 

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Съдебната власт е зависима – при осъществяване на своите функции съдиите,съдебните заседатели,прокурорите и следавателите се подчиняват на Режима!

ИЗВОД:

Необходимо е незабавно възстановяване на конституционния ред в страната.

Тъй като съдебната система е подвластна на Премиера,тя не е в състояние да изпълни задачата.

Европейският съюз подкрепя Едноличния режим на Премиера Бойко Борисов.

Остават военните – Армията по презумпция защитава Конституцията на страната!

Или гражданското общество!

ДА ВЪЗСТАНОВИМ КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД-

НА ВСЯКА ЦЕНА И ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН!

НИКОЛАЙ РИЗОВ