ЕК: Ще прекратим наблюдението над България ако изпълни препоръките ни

Европейската комисия заяви днес, че се запазва целта да се прекрати наблюдението над България до есента, но при условие, че се изпълнят препоръките към страната ни.

Мога да потвърдя, че целта, поставена от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в началото на мандата, е да прекрати наблюдението до края на мандата (31 октомври – бел. кор.). Естествено, изпълнението от България на всички изисквания е решаващо,  заяви говорител на комисията, цитиран от БТА. Говорителят поясни, че по изпълнението на препоръките от последния доклад от миналата година по механизма за наблюдение се оценява какво остава да бъде извършено, за да се изпълни обещанието на Юнкер.

Говорителят направи този коментар в отговор на въпрос, свързан със заявката на министъра на правосъдието Данаил Кирилов да се оттегли, ако тази година наблюдението над нашата страна не отпадне.

Припомняме, че на 5 юни ЕК препоръча на България да предприеме следните действия, които очевидно Комисията има предвид:

 1. Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда.
 2. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.
 3. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми.
 4. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари.
 5. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане наоснован на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище.
 6. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност.
 7. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.
 8. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.
 9. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения.
 10. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение.
 11.  Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи.
 12. Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

.

https://frognews.bg