Заболяване или смърт от васксинопредотвратимото заболяване след ваксинация са нежелани реакции

Материал за размисъл:
Заболяване или смърт от васксинопредотвратимото заболяване след ваксинация са нежелани реакции.

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
…чл. 30, ал. 1, т 4. „Нежелана реакция след ваксинация“ е всяка реакция на организма извън изграждането на специфичен имунен отговор, която: възниква след имунизация, предполага се, че е свързана с имунизацията, води до отклонения в здравето на имунизирания, различава се по характер, тежест и изход от посочените реакции в одобрената за страната кратка характеристика на продукта или липсва в списъка на посочените реакции.

5. (нова – ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 28.05.2013 г.) „Взрив от нежелани реакции след ваксинация“ са два или повече случаи на една и съща нежелана реакция след ваксинация, свързани по време и място на възникване (в една медицинска практика, в едно населено място, в един колектив и т.н.) и по приложена ваксина.

Атанас Мангъров