Компетентните държавни органи създадоха кризата с водата

Компетентните държавни органи създадоха кризата с водата.Една от причините е некомпетентност.
Борисов решава проблема създавайки ВиК холдинг.
Къде е хитринката?
Холдинговото дружество е самостоятелно търговско дружество, което има за цел да участва в други дружества или тяхното управление.
Минимум 25% от капитала на холдинга трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества.
Или новото ВиК холдингигово дружество с капитал 1 млрд лева ще внесе 250млн лева във ВиК дружествата, като ще може да определя пряко или непряко повече от половината на УС.
Холдинговото дружество може да има за предмет придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружествата, продажба на патенти, отстъпване на лицензии и др. на дружествата в които участва.
На практика холдинговото дружество ще управлява ВиК дружествата, вкл.ще може да се разпорежда с лицензионни права и да продава акции или дялове, които притежава.Нещо повече – самото холдингово дружество разпределя капитала си в акции или дялове до размера на останалите 750млн лева, които също може да прехвърля.Така се осъществява преминаване контрола на държавата в частни търговски дружества и лица.
Отговорността се размива.Богатите богатеят.Бедните губят.

Румяна Ченалова