МАЛКИ ИСТОРИИ В ГЕРГОВГРАД

Много мислих, преди да започна тази тема. Говорено е по нея. Но докато всички ние, не само пловдивчани, не осъзнаем какви престъпления са извършени, няма и да осъзнаем нашите грешки и съответно ще ги повтаряме, и повтаряме, и повтаряме……

Тези дни ескалира проблемът с „частната“ градина зад хотел „Санкт Петербург“ /естествено, на Гергов/. Единствената голяма зелена площ в презастроения „Кършияка“. Където аз съм разхождала детето си, където са отраснали много пловдивски деца, където много пловдивчани са се радвали на поне малко зеленина сред пощурелите да строят бизнесмени.

И признавам със срам, че този проблем го знаех от години. Била съм свидетел. И ме беше страх. И не знаех дали някой ще ме чуе.

Защо зеленият прекрасен парк изведнъж се превърна в частен? С какво заслужихме?

Интересите клатят фесовете. НА ВСИЧКИ. И обвинявам всички кметове на Пловдив досега, ЧЕ НИЩО НЕ НАПРАВИХА СРЕЩУ ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ! Продадоха града ни, продадоха зеленината ни, продадоха нас.

Престъплението „ПЪЛДИНТУРИНВЕСТ“ АД. Смесено търговско дружество с участие на Община Пловдив и Гергови дружества. И участващо в „Международен панаир“. Договорката преди години беше….ами впечатляваща дори за мащабите на Боку сега.

Приблизителна площ на земята, внесена по всички апортни вноски на Община Пловдив КЪМ ДРУЖЕСТВАТА НА ГЕРГОВ – 360 895 кв.м. (триста и шестдесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) квадратни метра (без застроената площ на сградите върху земята). Естествено, апетитни имоти. Включително разсадника на Пловдив, 200 декара, върху който се отглеждаха растенията за засаждане. Сега ги купуваме от същия разсадник срещу много пари! Другите имоти са безкрайно апетитни – в Стария Пловдив, около Панаира, разсадника….360 ДЕКАРА ИМОТИ В ПЛОВДИВ БЕЗ ЗАСТРОЕНАТА ПЛОЩ. САМО ИМОТИТЕ. СЪС ЗАСТРОЕНАТА СА ОЩЕ ПОВЕЧЕ!

И да се питаме – ЗАЩО? Може би бившият кмет д-р Чомаков ще ви каже. Или следващия, или по-следващият. Защото всички кметове, всички общински съветници знаеха за тази далавера, НО В ПЛОВДИВ ТЯ Е ОМЕРТА!

А пловдивчани губят имотите един по един. Един по един се застрояват от „видни“ бизнесмени. Прокуратурата се прави на приятно разсеяна. Носят се слухове за дял от сделката. Разбира се, само слухове, кой ще посмее да го докаже.

Сега или ще застроят зеленината, или ще изнудват пловдивчани за милиони както герговата дупка във Варна. За последно да напълним джобовете. Не че и със следващата власт няма да е същото. Видният ни пловдивски бизнесмен не се гнуси да се разбере с всяка една партия. Защото трапезата е тяхната идея!

И да изброя имотите, които получи ДАРОВ Гергов от пловдивчани:
1. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Перник“ № 6 (шест), представляващ дворно място с площ от 209 (двеста и девет) кв. м, съставляващо имот пл. № 528 (петстотин двадесет и осми), УПИ III (трети) – творческа база в кв. 60 (шестдесети) по плана на гр. Пловдив, Старинна градска част, ведно с построената в него едноетажна със сутерен паянтова сграда, при граници: север: улица „Перник“; изток – п. IV – общ. зеленина; юг – имот пл. № 529; запад – ул. Омуртаг. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 468/09.06.2000 г. на район „Централен“;
2. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Д-р Чомаков“ № 12 (дванадесет),представляващ двуетажно паянтово жилище, застроено на 100 (сто) кв. м в западната част на имота, паянтова сграда със застроена площ 33 (тридесет и три) кв. м, масивна сграда, застроена на 6 (шест) кв. м и дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 463 (четиристотин шестдесет и три) кв. м, представляващо УПИ V-118 (пети-сто и осемнадесети), кв. 401 (четиристотин и първи) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: на изток – УПИ XIII – зеленина и археология; на север – УПИ IV-117; на юг – УПИ VI-119; на запад – ул. Д-р Чомаков. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 793/14.03.2002 г. на район „Централен“;
3. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „П. Р. Славейков“ № 27 (двадесет и седем), представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, едноетажна масивна сграда, застроена на 60 (шестдесет) кв. м, едноетажна масивна сграда, застроена на 25 (двадесет и пет) кв. м, ведно с дворно място с площ от 272,10 (двеста седемдесет и две цяло и десет) кв. м, представляващо УПИ VII (седми)- творческа база, кв. 398 (триста деветдесет и осми) по плана на СГЧ – Пловдив, при граници: север – ул. Развигор; изток – ул. П. Р. Славейков; юг – имот пл. № 652 и № 651; запад – имот пл. № 651. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 501/01.09.2000 г. на район „Централен“;
4. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Нектариев“ № 19 (деветнадесет), представляващ двуетажна масивна сграда, застроена на 94 (деветдесет и четири) кв. м в източната част на имота и дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 266 (двеста шестдесет и шест) кв. м, представляващо УПИ ІІ (втори) – рест. – галерия, кв. 395 (триста деветдесет и пети) по плана на СГЧ – гр. Пловдив, при граници: изток – ул. К. Нектариев; север – УПИ I – експозиция и худ. творчество; на юг – УПИ IV – рест. – галерия; запад – УПИ III-581. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 791/14.03.2002 г. на район „Централен“;
5. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Съборна“ № 23 (двадесет и три), представляващ двуетажна с изба масивна сграда със застроена площ 250 (двеста и петдесет) кв. м и долепената от север едноетажна масивна сграда със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв. м (с вход от към ул. „К. Стоилов“), функционално свързана с избата на двует. сграда, ведно с дворно място със застр. и незастр. площ от 440 (четиристотин и четиридесет) кв. м, представляващо УПИ VI (шести) – ритуален дом, кв. 61 (шестдесет и първи) по плана на Старинна градска част на гр. Пловдив;
6. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Стръмна“ № 5 (пет), представляващ двуетажна паянтова жилищна сграда с площ от 80 (осемдесет) кв. м, долепено в западната част паянтово жилище от 19 (деветнадесет) кв. м дворно място, цялото с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м, съставляващо имот № 648 (шестотин четиридесет и осми), за който е отреден парцел II (втори) – комп. за с. занаяти, кв. 398 (триста девететдесет и осми) по плана на СГЧ, гр. Пловдив;
7. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Княз Церетелев“ № 8 (осем), представляващ едноетажна с изба паянтова сграда със застроена площ от 300 (триста) кв. м, ведно с дворно място, застроено и незастроено, цялото от 750 (седемстотин и петдесет) кв. м, съставляващо имот пл. № 809 (осемстотин и девет), УПИ VI (шести) – учебен комплекс, кв. 123 (сто двадесет и трети) по плана на СГЧ, гр. Пловдив“;
8. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Митрополит Панарет“ № 17 (седемнадесет), представляващ двуетажна паянтова жилищна сграда, застроена на 65 (шестдесет и пет) кв. м, с пристроена стопанска постройка в северозападната й част от 20 (двадесет) кв. м и две паянтови постройки с квадратура от 21 (двадесет и един) кв. м и 10 (десет) кв. м, както и дворно място, цялото от 215 (двеста и петнадесет) кв. м, представляващо имот пл. № 734 (седемстотин тридесет и четвърти), част от който попада в улична регулация, а останалата част към парцел XI-735 (десети-седемстотин тридесет и пети – с неуредени регулационни отношения), кв. 126 (сто двадесет и шести) по плана на СГЧ, гр. Пловдив.
9. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Рилски метох“ № 5 (пет)(старо име на улицата – „Елбрус“ № 5), представляващо празно дворно място с площ от 805 (осемстотин и пет) кв. м, съставляващо УПИ XIII (тринадесет)- общ., кв. 8 (осми), по плана на СГЧ,
10. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 79 (седемдесет и девет), представляващ дву-триетажна масивна жилищна сграда със застр.площ 90 (деветдесет) кв. м, ведно с дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ от 220 (двеста и двадесет) кв. м, съставляващо УПИ XXI-904 (двадесет и първи – деветстотин и четвърти), кв. 67 (шестдесет и седми) по плана на СГЧ – Пловдив,
11. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ 15 (петнадесет) съставляващ първи и втори етажи от четириетажна масивна жилищна сграда, застроена на 98 (деветдесет и осем) кв. м, североизточно и югоизточното избени помещения, с 9/20 (девет двадесети) ид. части от общите части на сграда, двуетажна паянтова пристройка – 17,5 (седемнадесет цяло и пет) кв. м, масивна стопанска постройка с площ 15 (петнадесет) кв. м и 9/20 (девет двадесети) ид. части от дворното място, застроено и незастроено, цялото от 260 (двеста и шестдесет) кв. м, съставляващо УПИ XIX-902 (деветнадесети – деветстотин и втори), кв. 67 (шестдесет и седми) по плана на СГЧ, при граници: запад – УПИ XX-903; север – УПИ XIII – зеленина и арх. проучване; изток – УПИ XVIII-901; юг – ул. д-р Вълкович. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 766/10.12.2001 г. на район „Централен“;
12. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 168 (сто шестдесет и осми), представляващ северозападното жилище на втория етаж с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м, от двуетажна паянтова жилищна сграда, състоящо се от стая, кухня, салон, клозет, 2/9 (две девети) ид. части от прохода, 2/9 (две девети) ид. части от общите части на сградата и 2/9 (две девети) ид. части от дворното място, цялото застроено и незастроено от 538 (петстотин тридесет и осем) кв. м, съставляващо УПИ V-608 (пети-шестотин и осми), кв. 425 (четиристотин двадесет и пети) по плана на СГЧ, гр. Пловдив
13. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Душо Хаджидеков“ № 4 (четири), представляващ дворно място, цялото от 1307 (хиляда триста и седем) кв. м, представляващо УПИ XXX (тридесет) – детска школа по изкуствата, кв. 392 (триста деветдесет и втори) по плана на СГЧ, гр. Пловдив
14. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Кирил Нектариев“ № 18а (осемнадесет а), представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 57 (петдесет и седем) кв. м и дворно място, цялото от 92 (деветдесет и два) кв. м, представляващо имот пл. № 682 (шестотин осемдесет и втори), за който е отреден УПИ II (втори)- клуб-галерия, кв. 394 (триста деветдесет и четвърти) по плана на СГЧ, гр. Пловдив,
15. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“, представляващ дворно място с площ от 2405 (две хиляди четиристотин и пет) кв. м, представляващо УПИ II (втори) – общински обществени дейности по плана на Международен панаир, при граници: на север – празен общински терен; на юг – вход Международен панаир; на изток – палата № 10 на Международен панаир; на запад – бул. Цар Борис III Обединител съгласно акт за общинска собственост № 496/01.10.2001 г. на район „Северен“;
16. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ – ул. „Полк. Дрангов“, представляващ дворно място, застроено и незастроено от 18 767 (осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) кв. м, представляващо УПИ II (втори) – за обществено обслужване, кв. 570 (петстотин и седемдесети)-стар по плана на Пета градска част, ведно с масивна сграда (надземна част на подземно съоръжение, със застроена площ от 704 (седемстотин и четири) кв. м (не се запазва по действащия план) съгласно акт за общинска собственост № 562/16.12.2002 г. на район „Северен“.
Втоори апорти: .Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 19 от 04.11.1997 г. и решение № 22, взето с протокол № 2 от 08.02.2007 г., с което имотът е обявен за частна общинска собственост, представляващ ЗЕМЯ-РАЗСАДНИК от 263, 218 (двеста шестдесет и три цяло двеста и осемнадесет) декара, – ИМОТ № 011011 (единадесет хиляди и единадесети) по плана (парцел № 11 (единадесети) от масив № 11 (единадесет) по плана за земеразделяне в землището на град Пловдив, находящ се в град Пловдив, район „Северен”, местност „река Марица-Рогошко шосе – 2”,ведно с прилежащите нежилищни сгради, актувани с акт за публична собственост № 339/10.07.2000 г., както следва: 1. Едноетажна масивна сграда – столова – 137, 20 (сто тридесет и седем цяло и двадесет) квадратни метра; 2. Едноетажна масивна сграда – пазачи; 3. едноетажна масивна сграда – помпено помещение – 46 (четиридесет и шест) кв.м; 4. Едноетажна масивна сграда – администрация – 52 (петдесет и два) кв.м; 5. Оранжерия – 143 (сто четиридесет и три) квадратни метра; 6. Склад – метална конструкция – 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м..
2.Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 780 от 14.07.2000 г. и решение № 22, взето с протокол № 2 от 08.02.2007 г., с което имотът е обявен за частна общинска собственост, представляващ дворно място, застроено и незастроено общо от 36 470 (тридесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет) кв.м, от които 6 181 (шест хиляди сто осемдесет и един) кв.м застроена площ застроено със съоръженията, временните постройки и актуваните сгради) и 30 559 (тридесет хиляди петстотин петдесет и девет) квадратни метра незастроено, представляващо по Акт за общинска собственост парцел ХІІІ (тринадесети) – благоустройство и комунално стопанство „паркстрой”, кв.1 (първи) – нов по плана на Източна индустриална зона, одобрен със заповед № 675 от 14.07.1982 г., а по скица УПИ ХІІІ (тринадесет) – Градини и паркове – Пловдив в кв.2 (втори) по плана на Източна индустриална зона – ІІІ (трета) част град Пловдив, с административен адрес по АОС: от север – бул. „Цариградско шосе, запад – парц ІV-„Такси 1” ООД и пар. ХV-ВСИ, юг – пар. V-математическа гимназия и от изток – пар. VІ-ОФ „Бъдеще” и пар.Х-УПП „Труд”, ведно с всички подобрения, съоръжения, временни постройки и прилежащите нежилищни сгради: 1. Административна сграда – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 109 (сто и девет) кв. м; 2. Склад за материали – едноетажна паянтова сграда със застроена площ 218 (двеста и осемнадесет) кв.м; 3. Склад за луковици и цветарник – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 80 (осемдесет) кв.м; 4. Дърводелска работилница, работ. За фонтанки с навес и склад – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 358 (триста петдесет и осем) кв.м; 5. Гараж с работилница – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 389 (триста осемдесет и девет) кв.метра; 6. Склад за материали – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 458 (четиристотин петдесет и осем) кв.метра; 7. котелно помещение – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 222 (двеста двадесет и два) кв. метра.
3.Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 497 / 11.09.2002г., представляващ дворно място с площ 17 845 (седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв.м., представляващо УПИ /парцел/ І (първи)- къмпинг, кв. 1 (първи) – нов, по плана на Спортен комплекс “Отдих и култура”, находящ се в гр. Пловдив спортен к-с “Отдих и куртура”, при граници на имота: юг- улица, север и запад – УПИ-ІІ парк, изток УПИ ІІІ- гребен олимпийски канал, съоръжение, зеленина и общ. обсл. дейности.
4.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 839, от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІІІ (трети) – обществ.обсл.дейности, от кв.1 (първи) по плана на „Международен панаир” с местонахождение град Пловдив, район „Северен”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” с площ от 1012 (хиляда и дванадесет) кв.м, при граници – от север и изток – УПИ І-1, Международен панаир – пловдив, от юг – площадно пространство пред входа на Международен панаир, от запад – бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител”;
5.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 840 от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІV (четвърти) – обществено обслужващи дейности, кв.1 (първи) по плана на „Международен панаир”, с местонахождение град Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, с площ от 3 314 (три хиляди триста и четиринаде
6.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 841 от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІІ (втори) – открит паркинг, обществено обслужващи дейности и озеленяване в кв. 2 (втори) по плана на „Международен панаир” с местонахождение град Пловдив, район „Северен”, бул. „Марица” с площ от 12 385 (дванадесет хиляди триста осемдесет и пет) кв.м, при граници –от север – бул. „Марица” от изток – бул. „Марица”и крайбрежна зеленина, от юг – река Марица и от запад – УПИ І (първи)-обсл.дейност.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И СЪУЧАСТИЕ! И ПРОДЪЛЖАТ! И „СЛЪНЦЕ“ ОГРЯВА ВСИЧКИ!

Елена Гунчева