МАЛКО БАНСКО, МАЛКО „ЮЛЕН“, МАЛКО ЖИРАРДЕЛИ….

Преди три години това са били акционерите на Юлен. Логично е дори за хора, неизкушени от правото да стигнат до извода, че някой от тези акционери си е продал поименните акции на Жирардели. Най-вероятно офшорката. Но ключът от бараката не е там.
Община Банско! Притежавала или притежааща 9177 броя поименни акции с номинал 1000 лева. А как общината е станала акционер? Всеки общински схемаджия дори от ниско ниво веднага ще ви просветли- АПОРТНА ВНОСКА! За тези немногобройни акции, общината е апортирала общински имоти, а „Маранго еди какво си“ – фактури! Значи – дава заем /може и фиктивен/ на дружеството, след което става акционер с добър пакет акции срещу фактурите! Гениално!

НЕПАРИЧНА ВНОСКА
Номер Описание Стойност
1 Акционерът Община Банско е извършил следната непарична вноска : – пасище, мера, находящо се в землището на гр. Банско ЕКАТТЕ 02676 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест/ Община Банско, Благоевградска област с площ от 15.235 дка /петнадесет декара и двеста тридесет и пет квадратни метра/, осма категория, местност „Средореко“, имот № 158030 /сто петдесет и осем хиляди и тридесет/ по картата на землището, при граници /съседи/, описани в устава 3713532лв.
2 Aкционерът Община Банско е извършил следната непарична вноска : пасище с храсти, находящо се в землището на град Банско, Благоевградска област, ЕКАТТЕ 02676 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест/ , местност „Средореко“, съставляващо имот № 158009 /сто петдесет и осем хиляди и девет/ по картата на възстановената собственост, осма категория при неполивни условия, с площ от 42.000 дка / четиридесет и два декара/, при описани в устава граници и съседи на имота 17670лв.
3 Акционерът „Маренго трейдинг лимитид“, компания инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Република Кипър, с регистрационен номер 132154 с регистриран офис Република Кипър, 1075 Никозия, ул.’Михалакапулу“ № 12, ет.4, ап.401, апортира вземанията си към дружеството-„Юлен“ АД, породени от договори за заем, които включват предоставената в заем сума и начислените по тях лихви по описани в устава договори. 35846719лв.
4 Aкционерът Община Банско е извършил следната непарична вноска : пасище мера от 10.765 дек. /десет декара и осемстотин шестдесет и пет кв.м./, осма категория, местност „Средореко“, имот № 158098 /сто петдесет и осем нула деветдесет и осем/ по картата на землището, при описани в устава граници /съседи/: № 158097 пасище, мера на Община Банско; № 158029 пасище с храсти на Община банско; №158030 пасище, мера на Община Банско; № 000702 залесена територия на Държавата – МОСВ. Заключението е изготвено от три вещи лица, съгласно чл.72 от ТЗ и е прието с протокол от 30 юни 2006г. на СГС – 8 състав по д. №154/2006г. 2623970лв.
5 Срещу направената апортна вноска акционерът „Маренго трейдинг лимитид“, Кипър, Никозия придобива 35 846 / тридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и шест/ акции с номинална стойност 1000.ОО лв. всяка една.

Мдаааа, една от големите далавери – апорт на общинска земя. След апортирането, земята става собственост на дружеството и дори общината да напусне, няма как да си върне земята. Друг е въпросът, че гледайки имотите и оценката, далаверата е ясна! Та значи, какво става с тези общински имоти в Юлен. Общината продала ли е СВОИТЕ акции на Жирардели /все още няма отразяване в ТР на нови акционери/? Ако ги е продала, трябва задължително да има решение на Общинския съвет!

ПС: Не претендирам за изчерпателност и запознатост с темата, това намерих в публичните регистри, тъй като ми стана интересно….

Елена Гунчева

Снимка на Елен Гунчева.