ПОРЕДНАТА ХРАНИЛКА ЗА ГЕРБАВИ

Снимка на Ние сме Шести септември - страница на Елена Гунчева.

Държавата учреди „Български В и К холдинг” ЕАД. С 1 милиард лева уставен капитал. Дотук добре. Оттам нататък? В и К дружествата на държавата и общините по места запазват юридическата си самостоятелност. Холдингът нямало да възлага и обществени поръчки. Тогава за какво? Подобряване на координацията? По какъв начин точно едно търговско дружество, па макар и холдинг, и то държавен, има правото да контролира и координира, че не разбрах? И отговорът е в закона:
Холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества. Дъщерното дружество е несамостоятелно в своята икономическа дейност и управление. Холдинговият модел се оформя от участието на холдинговото дружество в капитала или в управлението на дъщерни дружества. Съгласно дефиницията на чл. 277, ал. 3 от ТЗ дъщерно дружество е дружество, в което холдинговото дружество притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25 % от акциите или дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния съвет. По този начин следва, че дъщерните дружества са обвързани с холдинговото дружество, тъй като поне 25 % от капитала на дъщерното дружество се притежават от холдинговото дружество или холдинговото дружество определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния му орган.

Холдингово дружество може да участва самостоятелно в обществени поръчки при хипотезата на извършвана от него собствена производствена или търговска дейност.
Тоест разбираме, че този холдинг ще придобива „В и К” дружества като дъщерни. И поне 25 % от един милиард лева капитал трябва да бъдат внесени в тези дъщерни дружества. Тоест, голяма част или почти всички водни дружества да преминат под шапката на този холдинг. А не всички са държавни, голяма част са общински.

Каква всъщност е целта на водния холдинг? Целта е подчинение на всички водни дружества на посочения новосъздаден холдинг и превръщането им в дъщерни дружества.

Дали целта не можеше да се постигне по друг начин. Според мен можеше. Със създаването на отделно звено към Министерство на околната среда и водите под шапката на министерството, което да контролира и насочва водните дружества. С една промяна в закона това може да се направи. Но не се прави.

Отговорът винаги е в израза: „Търсете парите”.

И така, между другото, колко ще получават като възнаграждения борда на директорите?!? И кои са там. Един Иван Иванов ще го оглави, световно неизвестен, но без съмнение верен гербав привърженик. Поредната хранилка за наши хора и начин на концентриране на властта!

* Снимката е от в-к „24 часа“

Елена Гунчева

loading...