ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Вчера – ровейки насам-натам – се натъкнах на следния прелюбопитен документ от зората на демокрацията в България:

„…Клубът(Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България – по-късно Клуб за гласност и демокрация – в който членува и моя милост) се обявява за:

 1. Създаване на нормативни основи и социални механизми, за да може да се реализира в нашето общество записаното в международно приетите документи за правата на човека и то да стане действителност за всеки български гражданин.
 2. Да бъде премахнат и по-нататък да не се допуска, монополът на една партия, група или личност в политическия и обществен живот на страната, региона, селището.
 3. В страната да има разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Парламентът да бъде постоянно действуващ орган.
 4. Изборите на всички равнища да бъдат действително избори и да бъдат свободни.
 5. Националните средства за масова информация, милицията, армията, съдът да бъдат независими от партиите.
 6. Трудовопридобитата собственост е неприкосновена и може да се наследява.
 7. Социалната политика на държавата, както и дейността на обществените благотворителни организации трябва да гарантират жизнения минимум, образование и здравеопазване на всеки гражданин, който поради независещи от него причини – здраве, възраст, безработица, сиротство е без издръжка.
 8. Не трябва да има нормативни документи и социални механизми, които уронват достойнството на човека.“

 

Кратък коментар по отделните пунктове-

след близо 30 години псевдодемокрация:

1.Ето ги основните човешки права – всеки може да прецени доколко се спазват в момента:

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ за правата на човека

Член 1 Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права…

Член 2 Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение…

Член 3 Никой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество…

Член 5 Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание.

Член 7 Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона…

Член 9 Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или изгнание.

Член 10 Всеки човек има право при пълно равенство на справедливо и публично разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен съд…

Член 17

 1. Никой не трябва да бъде произволно лишаван от своята собственост.

Член 18 Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията…

Член 19 Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства…

 

Свободни ли сме – и равни по достойнство и права,без различия,основани на политически възгледи;държат ли ни в крепостничество;подлагат ли ни на жестоко и унизително третиране;равни ли сме пред закона;подлагат ли ни на произволен арест;имаме ли право при пълно равенство на справедливо разглеждане на нашето дело от независим и безпристрастен съд;лишават ли ни от собственост;имаме ли право на свобода на мисълта и съвестта;имаме ли право на свобода на убеждение и на изразяването му;имаме ли право да разпространяваме информация и идеи чрез всички средства?

 

2.Допуснат ли е монопол на една партия,група или личност в политическия и обществен живот на страната, региона, селището – ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА„ГЕРБ” е христоматиен пример;

 

3.Има ли в страната разделение на законодателната,изпълнителната и съдебната власт? Формално – да,реално шефът на изпълнителната власт Б.Борисов контролира всички власти.

 

4.Изборите на всички равнища действително избори ли са – и свободни ли са?

 

 1. Националните средства за масова информация, полицията,армията и съдът независими ли са от ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА„ГЕРБ”?

 

6.Трудовопридобитата собственост неприкосновена ли е-

или е мачкана и отнемана от партийните гаулайтери?

 

 1. Социалната политика на държавата гарантира ли жизнения минимум, образование и здравеопазване на всеки гражданин, който поради независещи от него причини – здраве, възраст, безработица, сиротство–

е без издръжка.

 

10.Съществуват ли нормативни документи и социални механизми,които уронват достойнството на човека?

 

Отговорете си на всичките тия въпроси по съвест–

с ръка на сърцето – и ще осъзнаете докъде ни докара ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА „ГЕРБ“ – и всички останали през годините.Не сме помръднали и милиметър – дори напротив – положението се е влошило! Демокрация-

в българска редакция!

 

И,когато хората крещят по площадите за смяна на системата – те не копнеят за „анархо-комунизъм“-

според някои мастити герберски идеолози и службогонци – те просто казват:

„Искаме ред,върховенство на закона и справедливост!Искаме система,която работи – както искате я наричайте!“

 

Дочух на съседната маса в кръчмата следната фраза,която,струва ми се,великолепно и изчерпателно обобщава формата политическа система в нашата многострадална страна – след падането на Т.Живков:

„Каква демокрация бе! То БКП си е на власт –

само се разделиха на банди!“

  Така че – да не се хабят твърде много различните „анализатори“:политици,журналисти,политолози,историци,социолози – положението е ясно:

коментирайте,ако си нямате работа – или ако това ви е работата!

Както се казва:

„Коментарите са свободни – но фактите са свещени!“

И за чий хикс ручахме жабетата!

НИКОЛАЙ РИЗОВ