ПРАВОТО ИЗИСКВА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Може да бъде изображение с един или повече хора и текст, който гласи 'редносъбрание GARG събрание 44-154-01-10 23, 12 до председателя HA народното събрание Î-Η никола минчев 17:36 36 Mjuz важаеми господин минчев, Ha основание чл. 87, ал. 1 от конституцията на република българия и чл. 76 ал.1 от поднс, изпращам ви проект на закон за изменение и допълнение на ражданския процесуален кодекс. приложения: 1. мотиви към законопроекта. 2. оценка на въздействието. вносители: Zreus ξοικlος гдрев'

Няма налично описание на снимката.В Народното събрание ПГ на Възраждане внесохме законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Основното е промяна в заповедните производства, които са най-спорни в момента и не осигуряват равнопоставеност на страните и защита на длъжниците.

Предвиждаме, когато не бъде открит длъжника на постоянния си адрес, да му се назначава особен представител, който да защитава правата му. По този начин ще могат да се правят възражения за погасяване по давност на задължения, неравноправни клаузи, липса на изискуемост и т.н. Предвиждаме и отпадане от незабавните заповедни производства на вземанията на банки, както и въз основа на счетоводни записвания, които се ползват от много монополисти, за да бъдат осъдени длъжниците им, без да могат своевременно да узнаят за производствата и да се защитят. Предлагаме и отпадане от незабавното изпълнение на записите на заповед, менителниците и т.н., с които често се злоупотребява.

Предвидените промени ще защитята длъжниците, които често едва след запор на имущество и заплата узнават, че са били осъдени без тяхно знание. Ще се даде възможност за равнопоставеност на кредитора и длъжника в обикновените искови производства и няма да се дават привилегии на банки и монополисти да си изваждат изпълнители листове срещу длъжниците, без те да знаят, че са осъдени.

Надявам се, че много народни представители ще подкрепят предложението. То не е политическо, а целта е да се защитят българските граждани и да има равнопоставеност в съдебното производство. Знаем, че в Народното събрание досега имаше много лобита на банкови институции и ЧСИ. Надяваме се този път наистина да направим нещо за хората.

Надявам се и всички български граждани да подкрепят подобни законодателни инициативи, защото те са в полза на всички. За да има справедливост и върховенство на правото.

Елена Гунчева