Прокуратурата не е чела закона за дипломатическата служба

След последните действия на прокуратурата и огласяването на СМС кореспонденция между съветника на президента Пламен Узунов и бизнесмена Бобоков се налагат следните изводи :

1.Прокуратурата не е чела закона за дипломатическата служба.
2.Умишленото поставяне на обществото в заблуда, че президента или неговият съветник имат правомощия в процедурата по назначаването на извънредни и пълномощни посланици / в Алжир и Нигерия/ и внушението за упражняване на търговия с влияние е не само неморално, но и престъпно.

В действителност президентският Указ финализира процедурата, която се осъществява от министъра на външните работи.Закона за дипломатическата служба е възприел принципа на конкурсното начало и въвел ясни изисквания за заемане на длъжността.Наличието на законовите изисквания се преценява от министъра на външните работи и МС, които правят предложение за издаване на Указ.
Ето и конкретните правила на ЗДС :

Дипломатическата служба е специализирана държавна администрация под ръководството на министъра на външните работи, която включва Министерството на външните работи и задграничните представителства на Република България като негови структурни звена.

Министерството на външните работи е организирано в генерални дирекции, дирекции и задгранични представителства.

Задграничното представителство на Република България е териториално структурно звено на Министерството на външните работи, което осъществява дипломатическа и/или консулска дейност в друга държава или при международни правителствени организации.

Задгранични представителства са:
1. посолствата;
2. постоянните представителства и постоянните делегации при международните правителствени организации;
3. генералните консулства, консулствата, вицеконсулствата и консулските агентства;
4. дипломатическите бюра и бюрата за връзка;
5. специалните мисии по смисъла на Конвенцията за специалните мисии, приета от ОС на ООН на 8 декември 1969 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 1987 г.; попр., бр. 76 от 1987 г.).
Откриването, определянето на вида и закриването на задграничните представителства се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.
Дипломатическите служители постъпват в дипломатическата служба въз основа на публично обявен общ конкурс.

Конкурсите за дипломатически служители се провеждат при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на външните работи.
Дипломатическите рангове „пълномощен министър“ и „посланик“ се дават от министъра на външните работи въз основа на резултатите от атестирането при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 46, ал. 3, при не по-малко от 5 години стаж в предходния дипломатически ранг и при наличие на свободна или освобождаваща се длъжност, която служителят би могъл да заеме след повишаването му в съответния дипломатически ранг.

Министърът на външните работи внася в Министерския съвет предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международни правителствени организации и генерални консули.
Извънреден и пълномощен посланик и постоянен представител при международни правителствени организации се назначава от президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Румяна Ченалова, Фейсбук

loading...