ЦЕЦКУ И ЦЕЦКА НЕ ЗНАЯТ КАКВО ГОВОРЯТ

Понеже Министърът на правосъдието се оплете като пате в кълчища относно сделката, при което блеснаха като диамант познанията й в областта на правото, а господинът Цецку пък простодушно си призна, че сделките се изповядват на данъчна оценка /по информация от медиите/, като и двамата смятат, че „всички правят така“.

Крайно ми е неудобно да разяснявам закона на един депутат, който гласува същите тези закони и на един министър, която пък осъществява контрол върху спазването им. Ама явно се налага!

Да погледнем Законът за нотариусите и нотариалната дейност – чл.25 ал.9: „При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката.“

И всички задължително декларират или в нотариалния акт, или в отделна декларация, че това е действителната стойност на сделката. И понеже това е декларация, посочена в закон, спрямо истинността й се прилага чл.313 от Наказателния кодекс: „Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева“

Така че, ако действителната цена е била друга, а са декларирали данъчната, че е действителна, това е престъпление по чл.313 ал.1 от Наказателния кодекс.

Друг закон, който е възможно да е нарушен е Законът за ограничаване на плащанията в брой, където е забранено суми над 10 000 лева да се плащат в брой. Така че, ако за целите на спестяването на данъци и такси, в нотариалния акт е вписана цена, близка до данъчната, а действителната е друга и дадена в брой /няма как да се плати уговореното над цената в нот.акт по банка, тъй като няма да им излезе счетоводсдтвото/, то са в нарушение на този закон, при което има и глоби и санкции: „Чл. 5. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3, се наказва с глоба в размер 25 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер 50 на сто от общия размер на направеното плащане – ако е юридическо лице.“

И сега да се върнем отново на Наказателния кодекс. Имаме длъжностни лица. Безспорно! Те са се възползвали от служебното си положение, за да си набавят имотна облага – да получат апартаменти на цена в пъти по-ниска от пазарната. Какво казва НК за това:
“ Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.“

Та така! За морала няма да говоря, защото гербавите са ампутирани от чувството за срам и за морал! За неморалността и наглостта на тези сделки българският народ вече ги осъди. Въпросът е и дали българският съд ще го направи и българската прокуратура сериозно ще се заеме с разследването?

Елена Гунчева