КОЛКО ПОДАРИ ПЛОВДИВ НА ГЕРГОВ

https://svobodnoslovo.eu/politika/kolko-podari-plovdiv-na-gergov/26630 SvobodnoSlovo.eu
КОЛКО ПОДАРИ ПЛОВДИВ НА ГЕРГОВ

Тези дни отново е актуална темата с панаира. Панаирът покрай панаира е доста долнопробен. Но, както съм казвала, Пловдив е Герговград. ГЕРБ и Гергов държат града в мъртва хватка и засега не се вижда светлина в тунела. Да припомня колко имота апортира общината в дружеството на Гергов, защото правните форми са много, но реалността е само една: Гергов управлява дружествата и имотите. Та, колко подари Пловдив на Гергов:

Община Пловдив е направила следните непарични вноски:

Апорт на стойност 23 478 600 (двадесет и три милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди и шестотин) лева, представляващи стойността на непаричната вноска, оценена от три вещи лица по търговско дело № 275/2006 г. на Окръжен съд – Пловдив (по тогава действащото законодателство, оценката се е приемала от съда, а сега се назначава вещо лице от Агенция по вписванията и не се образува дело), на следните имоти:
1. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Перник" № 6 (шест), представляващ дворно място с площ от 209  (двеста  и девет) кв. м, съставляващо имот пл. № 528 (петстотин двадесет и осми), УПИ III (трети) - творческа база в кв. 60 (шестдесети) по плана на гр. Пловдив, Старинна градска част, ведно с построената в него едноетажна със сутерен паянтова сграда, при граници: север: улица "Перник"; изток - п. IV - общ. зеленина; юг – имот пл. № 529; запад - ул. Омуртаг. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 468/09.06.2000 г. на район "Централен";
 2. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Д-р Чомаков" № 12 (дванадесет),представляващ двуетажно паянтово жилище, застроено на 100 (сто) кв. м в западната част на имота, паянтова сграда със застроена площ 33 (тридесет и три) кв. м, масивна сграда, застроена на 6 (шест) кв. м и дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 463 (четиристотин шестдесет и три) кв. м, представляващо УПИ V-118 (пети-сто и осемнадесети), кв. 401 (четиристотин и първи) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: на изток - УПИ XIII - зеленина и археология; на север - УПИ IV-117; на юг - УПИ VI-119; на запад - ул. Д-р Чомаков. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 793/14.03.2002 г. на район "Централен";
 3. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "П. Р. Славейков" № 27 (двадесет и седем), представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, едноетажна масивна сграда, застроена на 60 (шестдесет) кв. м, едноетажна масивна сграда, застроена на 25 (двадесет и пет) кв. м, ведно с дворно място с площ от 272,10 (двеста седемдесет и две цяло и десет) кв. м, представляващо УПИ VII (седми)- творческа база, кв. 398 (триста деветдесет и осми) по плана на СГЧ - Пловдив, при граници: север - ул. Развигор; изток - ул. П. Р. Славейков; юг - имот пл. № 652 и № 651; запад - имот пл. № 651. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 501/01.09.2000 г. на район "Централен";
4. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Кирил Нектариев" № 19 (деветнадесет), представляващ двуетажна масивна сграда, застроена на 94 (деветдесет и четири) кв. м в източната част на имота и дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 266 (двеста шестдесет и шест) кв. м, представляващо УПИ ІІ (втори) - рест. - галерия, кв. 395 (триста деветдесет и пети) по плана на СГЧ - гр. Пловдив, при граници: изток - ул. К. Нектариев; север - УПИ I – експозиция и худ. творчество; на юг - УПИ IV - рест. - галерия; запад - УПИ III-581. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 791/14.03.2002 г. на район "Централен";
5. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Съборна" № 23 (двадесет и три), представляващ двуетажна с изба масивна сграда със застроена площ 250 (двеста  и петдесет) кв. м и долепената от север едноетажна масивна сграда със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв. м (с вход от към ул. "К. Стоилов"), функционално свързана с избата на двует. сграда, ведно с дворно място със застр. и незастр. площ от 440 (четиристотин и четиридесет) кв. м, представляващо УПИ VI (шести) - ритуален дом, кв. 61 (шестдесет и първи) по плана на Старинна градска част на гр. Пловдив, при граници: изток - УПИ II - зеленина, и УПИ XIV-477; юг - ул. Съборна; запад - УПИ V - зеленина, археология и клуб; север - ул. К. Стоилов. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 928/23.06.2003 г. на район "Централен";
6. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Стръмна" № 5 (пет), представляващ двуетажна паянтова жилищна сграда с площ от 80 (осемдесет) кв. м, долепено в западната част паянтово жилище от 19 (деветнадесет) кв. м дворно място, цялото с площ 220 (двеста и двадесет) кв. м, съставляващо имот № 648 (шестотин четиридесет и осми), за който е отреден парцел II (втори) - комп. за с. занаяти, кв. 398 (триста девететдесет и осми) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: северозапад - ул. Стръмна; изток - имот пл. № 647, п. III-647; югозапад - имот пл. № 649 - п. I - музей. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 634/18.04.2001 г. на район "Централен";
7. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Княз Церетелев" № 8 (осем), представляващ едноетажна с изба паянтова сграда със застроена площ от 300 (триста) кв. м, ведно с дворно място, застроено и незастроено, цялото от 750 (седемстотин и петдесет) кв. м, съставляващо имот пл. № 809 (осемстотин и девет), УПИ VI (шести) - учебен комплекс, кв. 123 (сто двадесет и трети)  по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: на север - имот пл. № 810; на запад - имот пл. № 814; на юг - имот пл. № 808; на изток - ул. Княз Церетелев. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 140/27.07.1998 г. на район "Централен";
8. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Митрополит Панарет" № 17 (седемнадесет), представляващ двуетажна паянтова жилищна сграда, застроена на 65 (шестдесет и пет) кв. м, с пристроена стопанска постройка в северозападната й част от 20 (двадесет) кв. м и две паянтови постройки с квадратура от 21 (двадесет и един) кв. м и 10 (десет) кв. м, както и дворно място, цялото от 215 (двеста и петнадесет) кв. м, представляващо имот пл. № 734 (седемстотин тридесет и четвърти), част от който попада в улична регулация, а останалата част към парцел XI-735 (десети-седемстотин тридесет и пети - с неуредени регулационни отношения), кв. 126 (сто двадесет и шести) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: на север - парцел X - жил. стр., екс. археология, базар; на изток - ул. Митрополит Панарет; на юг - ул. Макгахан; на запад - имот пл. № 735. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 596/22.01.2001 г.
на район "Централен";
9. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Рилски метох" № 5 (пет)(старо име на улицата - "Елбрус" № 5), представляващо празно дворно място с площ от 805 (осемстотин и пет)  кв. м, съставляващо УПИ XIII (тринадесет)- общ., кв. 8 (осми), по плана на СГЧ, при граници: на северозапад - УПИ XXVIII-836; на североизток - УПИ XXIХ – зеленина и арх. проучване; на югоизток - УПИ XI-861; на югозапад - УПИ XII-ТП. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост
№ 713/09.10.2001 г. на район "Централен";
10. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 79 (седемдесет и девет), представляващ дву-триетажна масивна жилищна сграда със застр.площ 90 (деветдесет) кв. м, ведно с дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ от 220 (двеста и двадесет) кв. м, съставляващо УПИ XXI-904 (двадесет и първи – деветстотин и четвърти), кв. 67 (шестдесет и седми) по плана на СГЧ - Пловдив, при граници: на изток: УПИ XX-903; на юг - ул. Д-р Вълкович; на запад - бул. Цар Борис III Обединител и УПИ XIII - зеленина и арх. проучване; на север – дворно място,  попадащо в УПИ XIII - зеленина и арх. проучване. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 876/05.11.2002 г. на район "Централен";
11. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Д-р Вълкович"  15 (петнадесет) съставляващ първи и втори етажи от четириетажна масивна жилищна сграда, застроена на 98 (деветдесет и осем) кв. м, североизточно и югоизточното избени помещения, с 9/20 (девет двадесети) ид. части от общите части на сграда, двуетажна паянтова пристройка - 17,5 (седемнадесет цяло и пет) кв. м, масивна стопанска постройка с площ 15 (петнадесет) кв. м и 9/20  (девет двадесети) ид. части от дворното място, застроено и незастроено, цялото от 260 (двеста и шестдесет) кв. м, съставляващо УПИ XIX-902 (деветнадесети – деветстотин и втори), кв. 67 (шестдесет и седми) по плана на СГЧ, при граници: запад - УПИ XX-903; север - УПИ XIII - зеленина и арх. проучване; изток - УПИ XVIII-901; юг - ул. д-р Вълкович. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 766/10.12.2001 г. на район "Централен";
12. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 168 (сто шестдесет и осми), представляващ северозападното жилище на втория етаж с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м, от двуетажна паянтова жилищна сграда, състоящо се от стая, кухня, салон, клозет, 2/9 (две девети) ид. части от прохода, 2/9 (две девети) ид. части от общите части на сградата и 2/9 (две девети) ид. части от дворното място, цялото застроено и незастроено от 538 (петстотин тридесет и осем) кв. м, съставляващо УПИ V-608 (пети-шестотин и осми), кв. 425 (четиристотин двадесет и пети) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: североизток - бул. Шести септември; югоизток - УПИ VI-612, югозапад - УПИ XVIII - зеленина, северозапад - УПИ IV-609. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 767/12.12.2001 г.
13. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Душо Хаджидеков" № 4 (четири), представляващ дворно място, цялото от 1307 (хиляда триста и седем) кв. м, представляващо УПИ XXX (тридесет) - детска школа по изкуствата, кв. 392 (триста деветдесет и втори) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: на север имоти пл. № 708 и 707; на изток имоти пл. № 717, 718, 719, 721, 722; на юг - ул. Душо Хаджидеков; на запад - УПИ XXXI - ателие и тп. Съгласно акт за общинска собственост № 753/04.12.2001 г. на район "Централен";
14. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Кирил Нектариев" № 18а (осемнадесет а), представляващ двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 57 (петдесет и седем) кв. м и дворно място, цялото от 92 (деветдесет и два) кв. м, представляващо имот пл. № 682 (шестотин осемдесет и втори), за който е отреден УПИ II (втори)- клуб-галерия, кв. 394 (триста деветдесет и четвърти) по плана на СГЧ, гр. Пловдив, при граници: север - УПИ I - експозиция и худ. творчество; на изток - УПИ XVII-677; на юг - УПИ III-683; на запад - ул. Кирил Нектариев. Имотът е частна общинска собственост съгласно акт за общинска собственост № 523/09.10.2001 г. на район "Централен";
15. Имот с административен адрес гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител", представляващ дворно място с площ от 2405 (две хиляди четиристотин и пет) кв. м, представляващо УПИ II (втори) - общински обществени дейности по плана на Международен панаир, при граници: на север - празен общински терен; на юг - вход Международен панаир; на изток - палата № 10 на Международен панаир; на запад - бул. Цар Борис III Обединител съгласно акт за общинска собственост № 496/01.10.2001 г. на район "Северен";
16. Имот с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Полк. Сава Муткуров" - ул. "Полк. Дрангов", представляващ дворно място, застроено и незастроено от 18 767 (осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем) кв. м, представляващо УПИ II (втори) - за обществено обслужване, кв. 570 (петстотин и седемдесети)-стар по плана на Пета градска част, ведно с масивна сграда (надземна част на подземно съоръжение, със застроена площ от 704 (седемстотин и четири) кв. м (не се запазва по действащия план) съгласно акт за общинска собственост № 562/16.12.2002 г. на район "Северен".
Срещу извършената от Община Пловдив непарична вноска на стойност 23 478 600 (двадесет и три милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди и шестотин) лева, са записани 23 478 600 (двадесет и три милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди и шестотин) броя обикновени налични поименни акции. Апортната вноска е извършена с учредяването на търговското дружество.

Апорт на стойност 19 056 000 (деветнадесет милиона петдесет и шест хиляди) лева, представляващи стойността на непаричната вноска, оценена от три вещи лица по търговско дело № 61/2007 г. на Окръжен съд – Пловдив на следните имоти:

1.Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 19 от 04.11.1997 г. и решение № 22, взето с протокол № 2 от 08.02.2007 г., с което имотът е обявен за частна общинска собственост, представляващ ЗЕМЯ-РАЗСАДНИК от 263, 218 (двеста шестдесет и три цяло двеста и осемнадесет) декара, - ИМОТ № 011011 (единадесет хиляди и единадесети) по плана (парцел № 11 (единадесети) от масив № 11 (единадесет) по плана за земеразделяне в землището на град Пловдив, находящ се в град Пловдив, район „Северен”, местност „река Марица-Рогошко шосе – 2”, при граници и съседи по скица – имот № 11010 – разсадник – насл. на Мария Гайдаджиева, имот № 11077 – полски път на Община Марица, № 11007 – разсадник – насл. на Ангелина Танкова Учкунова, № 11006 – разсадник – насл. на Димитър Димитров, Донка Николова, № 11005 – разсадник на Христо Ангелов, № 11078 – полски път на Община Пловдив, № 11004 – разсадник – насл. на Георги Величков, № 11002 – залесена територия на Община Пловдив, № 113 – път ІІІ кл на Държавата, № 11080 – полски път на Община Пловдив, № 11012 – разсадник на насл. на Пеню Богданов и граници на целия имот по акт за общинска собственост на север – Рогошко шосе, на юг – имоти №№ 11010 и 11012, на изток – 11021, 11022, 11023, 11025, 11027, 11028, 11029, на запад – имоти №№ 11004, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, ведно с прилежащите нежилищни сгради, актувани с акт за публична собственост № 339/10.07.2000 г., както следва: 1. Едноетажна масивна сграда – столова – 137, 20 (сто тридесет и седем цяло и двадесет) квадратни метра; 2. Едноетажна масивна сграда – пазачи; 3. едноетажна масивна сграда – помпено помещение – 46 (четиридесет и шест) кв.м; 4. Едноетажна масивна сграда – администрация – 52 (петдесет и два) кв.м; 5. Оранжерия – 143 (сто четиридесет и три) квадратни метра; 6. Склад – метална конструкция – 484 (четиристотин осемдесет и четири) кв.м..
2.Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост № 780 от 14.07.2000 г. и решение № 22, взето с протокол № 2 от 08.02.2007 г., с което имотът е обявен за частна общинска собственост, представляващ дворно място, застроено и незастроено общо от 36 470 (тридесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет) кв.м, от които 6 181 (шест хиляди сто осемдесет и един) кв.м застроена площ застроено със съоръженията, временните постройки и актуваните сгради) и 30 559 (тридесет хиляди петстотин петдесет и девет) квадратни метра незастроено, представляващо по Акт за общинска собственост парцел ХІІІ (тринадесети) – благоустройство и комунално стопанство „паркстрой”, кв.1 (първи) – нов по плана на Източна индустриална зона, одобрен със заповед № 675 от 14.07.1982 г., а по скица УПИ ХІІІ (тринадесет) – Градини и паркове – Пловдив в кв.2 (втори) по плана на Източна индустриална зона – ІІІ (трета) част град Пловдив, с административен адрес по АОС: от север – бул. „Цариградско шосе, запад – парц ІV-„Такси 1” ООД и пар. ХV-ВСИ, юг – пар. V-математическа гимназия и от изток – пар. VІ-ОФ „Бъдеще” и пар.Х-УПП „Труд”, ведно с всички подобрения, съоръжения, временни постройки и прилежащите нежилищни сгради: 1. Административна сграда – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 109 (сто и девет) кв. м; 2. Склад за материали – едноетажна паянтова сграда със застроена площ 218 (двеста и осемнадесет) кв.м; 3. Склад за луковици и цветарник – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 80 (осемдесет) кв.м; 4. Дърводелска работилница, работ. За фонтанки с навес и склад – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 358 (триста петдесет и осем) кв.м; 5. Гараж с работилница – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 389 (триста осемдесет и девет) кв.метра; 6. Склад за материали – едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 458 (четиристотин петдесет и осем) кв.метра; 7. котелно помещение – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 222 (двеста двадесет и два) кв. метра.
3.Недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №  497 / 11.09.2002г., представляващ дворно място с площ 17 845 (седемнадесет хиляди осемстотин четиридесет и пет) кв.м., представляващо УПИ /парцел/ І (първи)- къмпинг, кв. 1 (първи) – нов, по плана на Спортен комплекс “Отдих и култура”, находящ се в гр. Пловдив спортен к-с “Отдих и куртура”, при граници на имота: юг- улица, север и запад – УПИ-ІІ парк, изток УПИ ІІІ- гребен олимпийски канал, съоръжение, зеленина и общ. обсл. дейности.
4.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 839, от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІІІ (трети) – обществ.обсл.дейности, от кв.1 (първи) по плана на „Международен панаир” с местонахождение град Пловдив, район „Северен”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” с площ от 1012 (хиляда и дванадесет) кв.м, при граници – от север  и изток – УПИ І-1, Международен панаир – пловдив, от юг – площадно пространство пред входа на Международен панаир, от запад – бул. „Цар Борис ІІІ – Обединител”;
5.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 840 от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІV (четвърти) – обществено обслужващи дейности, кв.1 (първи) по плана на „Международен панаир”, с местонахождение град Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”, с площ от 3 314 (три хиляди триста и четиринадесет) кв.м, при граници: от север – площадно пространство пред входа на Международен панаир, от изток – УПИ І -1(първи –първи), Международен панаир – Пловдив, от юг – бул. „Марица” и от запад – бул. „Цар Борис ІІІ-Обединител”.
6.Незастроено място, актувано с Акт за частна общинска собственост № 841 от 22.02.2007 г., представляващо УПИ ІІ (втори) – открит паркинг, обществено обслужващи дейности и озеленяване в кв. 2 (втори) по плана на „Международен панаир” с местонахождение град Пловдив, район „Северен”, бул. „Марица” с площ от 12 385 (дванадесет хиляди триста осемдесет и пет) кв.м, при граници –от север – бул. „Марица” от изток – бул. „Марица”и крайбрежна зеленина,  от юг – река Марица и от запад – УПИ І (първи)-обсл.дейност.

Срещу внесените като апортна вноска недвижими имоти, Община Пловдив е записала 19 056 000 (деветнадесет милиона и петдесет и шест хиляди) обикновени налични поименни акции.

Приблизителна площ на земята, внесена по всички апортни вноски на Община Пловдив – 360 895 кв.м. (триста  и шестдесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) квадратни метра (без застроената площ на сградите върху земята). 

И никой не е отговорен. Всичко са подарили за наше добро. Загубихме панаира, загубихме имотите, загубихме дори самоуважението си. Жалка картинка и история. Но пък доста кметове и общински съветници станаха милионери. Да им приседнат мръсните пари!

Елена Гунчева-Гривова

0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.