"Министерски съвет взе решение да бъдат освободени от резерва лекарства на стойност 1 точка 4 милиона."

https://svobodnoslovo.eu/politika/ministerski-savet-vze-reshenie-da-badat-osvobodeni-ot-rezerva-lekarstva-na-stoynost-1-tochka-4-miliona/4571 SvobodnoSlovo.eu
"Министерски съвет взе решение да бъдат освободени от резерва лекарства на стойност 1 точка 4 милиона."

"Министерски съвет взе решение да бъдат освободени от резерва лекарства на стойност 1 точка 4 милиона."

Само да попитам:

Държавния резерв е за нуждите на държавата или за хуманитарна помощ?

Глава Четвърта

Чл. 19. (1) Освобождаването на държавни резерви се извършва по предложение на председателя на агенцията с решение на Министерския съвет или на упълномощен от него

орган и с последваща заповед на председателя на агенцията при:

1. продажба с цел обновяване на държавния резерв;

2. изменение на номенклатурните списъци на държавните резерви и нормите за тях;

3. въвеждане в действие на общия държавен военновременен план;

4. искане на централната или местната администрация за преодоляване на последиците

от кризисни ситуации с последващо своевременно възстановяване;

5. затруднения на доставките на нефт и нефтопродукти в страната в случаите,

определени със закон.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 37 от 2003 г.) Освободените държавни резерви по ал. 1, т. 1 и 2 и чл.

20 се продават от агенцията чрез търг, на стоковите борси и тържищата по реда на наредбата

по чл. 10, ал. 2.

(3) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Освободените държавни резерви от нефт и

нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се продават от предприятието по ред, определен в

правилника по чл. 11а, ал. 3.

(4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2020 г.) В случай че решението на Министерския съвет или на

упълномощен от него орган е прието на основание ал. 1, т. 3, 4 и 5, предприятието

предоставя създадените държавни резерви от нефт и нефтопродукти безвъзмездно на

агенцията със задължение за последващо възстановяване от страна на предприятието.

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Агенцията се задължава да реализира или

премести освободените държавни резерви, съхранявани в търговци и организации, в срок

една година от освобождаването им.

(6) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 65 от 2020 г.) До реализацията и преместването на

освободените държавни резерви търговците, предприятието или организациите, които ги

съхраняват, носят отговорност за целостта и състоянието им.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., предишна ал. 5, доп., бр. 65 от

2020 г.) Заповедите на председателя на агенцията за освобождаване на държавните резерви,

за тяхното предаване или преместване са задължителни за търговците, предприятието и

организациите съхранители и подлежат на незабавно изпълнение. Заповедите не подлежат на

обжалване.

Чл. 20. При неотложни нужди, свързани с подмяна и обновяване, освобождаването на държавни резерви до 30 на сто със срок на възстановяване до 6 месеца може да се извършва със заповед на председателя на агенцията по ред, определен в наредбата по чл. 10, ал. 1, без решение по чл. 18. Председателят на агенцията своевременно уведомява Министерския съвет

или упълномощен от него орган за извършеното освобождаване.

Чл. 21. При откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация лицата,

които представляват търговските дружества и организациите съхранители, са задължени да уведомят незабавно агенцията за предприемане на действия за по-нататъшното опазване на

държавните резерви.

Възможно е и аз да не разбирам правилно написаното в

"ЗАКОН за държавните резерви и военновременните

запаси", но не прочетох, че държавния резерв може да се използва за хуманитарна помощ.

Киро - ти луд ли си?

Lilia Bozhkova

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.