Валерия Велева: Обяснителният доклад на Конвенцията е ясен - закриляме и гейовете, и лесбийките!

https://svobodnoslovo.eu/politika/valeriya-veleva-obyasnitelniyat-doklad-na-konvenciyata-e-yasen-zakrilyame-i-geyovete-i-lesbiykite/23485 SvobodnoSlovo.eu
Валерия Велева: Обяснителният доклад на Конвенцията е ясен - закриляме и гейовете, и лесбийките!

Министърът на правосъдието Цецка Цачева, коментирайки Истанбулската конвенция, обяви студиото на „Тази неделя“ по БиТиВи, че „Няма да се въвеждат трети пол и еднополови бракове, че документът не противоречи на българската Конституция, нито ще се наложи нейното изменение, че няма да се въвеждат часове в училище за хората, които имат различно усещане за пола си“.

Това Цачева го повторя от първия миг, в който избухна скандалът с този документ, който едва ли не силово искат да ни го натресат.

Да видим обаче какво се случва зад завесите - там, където няма камери и медии.

Във фейсбук НПО-та гръмко обявяват, че вече са готови законодателните промени, които ще бъдат наложени с ратификацията на Истанбулската конвенция. Забележете – НПО-та знаят как ще се променят законите, депутатите - още не. И без ратификацията да е факт.

Пак във Фейсбук изтече факсимиле от документ с подпис на министър Цецка Цачева, в който се казва: „Що се отнася до изготвените нормативни промени, свързани с въвеждането на изискванията на Истанбулската конвенция в българското законодателство и по-конкретно на член 3, б. ”в” от нея, на този етап не предвиждаме разписването на изрична дефиниция за „пол”, а сме приели за достатъчно определението по §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита от дискриминация. Счели сме за необходимо обаче да допълним признаците, въз основа на които се забранява всяка пряка или непряка дискриминация по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация като добавим и „полова идентичност”. Също така предвиждаме в чл. 2, ал. 1 и чл. 3, т. 2, т. 9 и т.10 от Закона за защита от домашното насилие от думите "фактическо съпружеско съжителство” да отпадне „Съпружеско”. По този начин от една страна ще се въведе хормонизация в националната ни уредба, а от друга ще се отговори на изискванията на Конвенцията за защита срещу всички актове на физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството. Такава защита ще получат не само бивши или настоящи съпрузи, но и лица, които съжителстват с партньори от същия пол, без обаче това да налага нормативно уреждане на еднополовите бракове“ 

Значи НПО-тата вече знаят още нещо - че в българското законодателство влиза терминът „полова идентичност“. Влиза и "едноловото съжителство"! Което на практика ще отвори широко вратите и за еднополовия брак. Който пък ще влезе с гръм и трясък и в Конституцията!

В разясненията си за Конвенцията външният министър Екатерина Захариева заявява, че присъединяването към Конвенцията не ни задължава да променяме Конституцията. Но министърката не казва какво ще правим с термина "gender", означаващ "социален пол"- понятие, което не съществува в българското законодателство.

И двете с Цачева нито споменават, нито предоставили на парламента 65-страничния Обяснителен доклад към Конвенцията, който много подробно дава всички възможни детайли по тълкуването на текстовете .

Сега да видим какво точно пише в този Обяснителен доклад, който трябва да бъде пред всеки депутат по време на гласуването, за да вземе той информирано решение .

На пръв поглед Конвенцията е прекрасен документ, защото тя обхваща всички форми на насилие над жените в съвременния свят и описва и предлага на страните конкретни мерки за борба срещу това явление.

На пръв поглед!

А при вникване в същината истината лъсва.

В т. 23 и т. 24 на Преамбюла на Обяснителния доклад са изброени десетките препоръки, резолюции и декларации на Съвета на Европа, касаещи именно насилието над жени и домашното насилие – от 2000 година досега те над 30, които ако са били спазвани, би трябвало Европа да се е справила с този бич.

В т.26 на Преамбюла са изброени основните човешки права на жените: сигурност, свобода, достойнство, физическа и емоционална неприкосновеност. Да ви липсва някое едно от най-важните права на жената? Майчинството?! Да, за правото на жената да има майчинство и за неговата защита няма нито ред – нито в Конвенцията, нито в Обяснителния доклад.

Защо? Много просто – според джендър-идеологията на Джудит Бътлър, която е втъкана във философията на Истанбулската конвенция „децата не се зачеват, а се „проектират” („designed”) и се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности като даряване на семенна течност, сурогатно майчинство, изкуствена утроба и генна манипулация"

Продължаваме по-нататък.

В Глава I - Цели, дефиниции, равенство и недискриминация, общи задължения , член 3 – Определения, Точка 43 - Определението за "пол" казва: „Терминът "пол", използван в тази дефиниция, не е предназначен да замести термините "жени" и "мъже", които се използват в Конвенцията“. И се обяснява, че „съществуват и социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики на пола, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“.Нещо повече – подчертано е, че „член 12 (1) формулира изкореняването на предразсъдъците, обичаите традициите и другите практики, основани на стериотипните роли на половете...“.

Преведено на обикновен език това означава, че Конвенцията прави категорична разлика между пол – (мъж и жена) и „социален пол“/джендър. И това трябва да влезе в законодателството ни. Как? Ще видим какво са измислили в министерството на Цачева.

Член 4 – Основни права, равнопоставеност и недискриминиране 

Точка 53 дава още по-подробни разяснения кого всъщност защитава Конвенцията и към кои групи в обществото не трябва да се допуска дискриминация. Обяснителният доклад изисква в „услугите за подкрепа да бъдат включени и: гейовете, лесбийките, бисексуалните, транссексуалните, трансвестити, травестити и други групи от хора, които не отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категорията на "мъжете" или "жените".“

Обяснителният доклад вменява закрила и на „жените-мигранти и бежанци, жените с увреждания и/или жените от етническите малцинства, ромите или жените с ХИВ/СПИН.

В Глава III – Превенция, чл. 12 – Общи задължения, Точка 87 категорично забранява дискриминация следните лица: бременни жени и жени с малки деца, хора с увреждания, включително с умствени или когнитивни недъзи, лицата, живеещи в селски или отдалечени райони, лицата, злоупотребяващи с наркотици, проституиращи лица, лица с определена националност или етнически малцинствен произход, мигранти, включително недокументирани мигранти и бежанци, мъже-гейове, жени-лесбийки, бисексуални и транссексуални лица, както и ХИВ-позитивни лица,бездомни хора, деца и възрастни хора.“.

Този текст е пределно ясен и затова скриван от Цачева и Захариева. Той разбива на пух и прах „обещанията им“, че у нас няма да се въвеждат еднополовите бракове. Обяснителният доклад категорично разкрива същността на Конвенцията - ако мъже: гейове или жени-лесбийки поискат да влязат в брачно съжителство и ние им го откажем, това ще е форма на дискриминация, за което на България ще бъде търсена съответната съдебна отговорност.

Член 14 – Образование, точка 96, параграф 2 отваря вратите на Конвенция на всички нива в образованието и в спорта „разширява задължението за насърчаване принципите на равенство между жените и мъжете, нестереотипните роли на половете във всички неформални образователни структури, във всички спортни, културни и развлекателни учреждения, както и в медиите“.

Глава VII – Миграция и убежище, член 60 – Молби за убежище, основани на пола, точка 313 наОбяснителния доклад предпазва от преследване гейове, лесбийки, бисексуални или транссексуални“....

И след всичко това вече две седмици ни заливат какви ли не абсурди, чиито автори очевидно не са си дали труда да прочетат нито Конвенцията, нито Обяснителния доклад към нея.

Вкарването на термина "gender" в Конвенцията е умишлено - то има за цел да осигури защита срещу насилие не просто и не само на жените, като биологичен пол, но и на "жените", които всъщност са родени като мъже, но са заявили, че се чувстват като жени и този социален статут им е официално признат.

И сега стигаме до децата!

Страните, ратифицирали Конвенцията, трябва да приемат родените като мъже, един ден да се трансформират като жени и както и жени в мъже и да разрешават еднополови хомосексуални двойки да осиновяват деца. Конвенцията изисква в училищата да се разяснява на учениците, че е възможно да са родени в грешното тяло и ако имат такова усещане открито да го заявяват.

А пък държавите, според препоръката CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите за борба с дискриминацията заради сексуална ориентация и джендърна идентичност (чл.18), трябва да отменят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст за еднополови сексуални актове, а еднополовите бракове да имат еднакви права с разнополовите (чл.23 и чл.24).

Разбирате ли какво ни готвят!

В чл. 14 на Конвенцията се препоръчва в образователните програми на училищата да се  включват материали по "non-stereotyped gender roles". В българския превод е спестено, че става дума за "нестереотипни роли на социалния пол", а е написано "нестереотипни роли на пола".

Налага се впечатлението, че в официалния превод на Конвенцията умишлено  “gender” не се превежда навсякъде като "социален пол", за да се избегне неприемливото за обществото тълкувание

От чл. 4, т.3 на Конвенцията става ясно, че текстовете ѝ трябва да се прилагат от страните без дискриминация въз основа на "sex" и "gender" , което означава, че авторите на Конвенцията правят ясно разграничение между пол и "социален пол", което трябва да залегне в българското законодателство. И естествено и в българската Конституция.

Ратифицирането на Истанбулската конвенция ще задължава страната ни да защищава от ненасилие не просто и не само жените като биологичен пол, но и т.н. "социален" женски пол (мъже определили се като жени), което на практика ще означава и признаване на този вид пол.

Ще задължава страната ни също да въведе в образователните си програми разясняващи на децата, че съществуват жени от т.н. "социален пол", т.е. личности от мъжки биологичен пол, но определили се като жени, които трябва да бъдат защищавани от насилие.

Светият Синод на Българската Православна Църква излезе с категорична позиция, че понятията “джендър” (gender, genre), разграничено от понятието “пол” (sex), се използват с „цел превръщането в държавни политики на една идеология, която отрича, че човекът съществува като мъж или жена и тя се утвърждава чрез нов изкуствен език, който намираме в Конвенцията, и който е чужд и непознат за нашата народопсихология, култура, традиции и православно Предание.

Тази идеология, която при ратификация на Конвенцията се превръща в правов ред, задължителен за българските граждани, отрича основна библейска истина: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори“, пишат митрополитите ни.

Регламентите на Конвенцията, свързани с въвеждането на обучение за нестереотипните роли на пола „в официалните учебни програми и на всички образователни равнища” са насочени срещу установения от Бога брачен съюз между мъжа и жената - домашната Църква, в която любовта се изразява и служи за спасението на човека, е мнението на Църквата.

Сега да видим българските политици как ще целуват ръце на Патриарха и на митрополитите!

Как ще измолват прошка, как ще искат благословия!

И пред кой Господ ще се отчитат!

БПЦ призовава българските депутати да не ратифицират Истанбулската конвенция.

Писателят Антон Дончев предупреди: Джендърът е лудост! Пропаст пред Човечеството!“

Ще ни вкарат ли в тази Пропаст, онези, които сме изпратили в парламента да коват законите за нашия живот?!

Или и те са обзети от разрушителната Лудост на Човечеството!

Защо?

Срещу какво?

Конвенция на Съвета на Европа прочетете ТУК!

Обяснителен доклад към Конвенцията на Съвета на Европа прочетете ТУК!

-1495117440.jpg

http://epicenter.bg

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.