ПРАВО НА ОТГОВОР от Момчил Добрев по повод ПРЕДАВАНЕТО на журналистката Валя Ахчиева “ Да избягаш от Темида, като прокълнеш съдията“

https://svobodnoslovo.eu/bulgaria/pravo-na-otgovor-ot-momchil-dobrev-po-povod-predavaneto-na-zhurnalistkata-valya-ahchieva-da-izbyagash-ot-temida-kato-prokalnesh-sadiyata/13549 SvobodnoSlovo.eu
ПРАВО НА ОТГОВОР от Момчил Добрев по повод ПРЕДАВАНЕТО на журналистката  Валя Ахчиева  “ Да избягаш от Темида, като прокълнеш съдията“

По повод предаването на журналистката Валя Ахчиева под наслов“Да избягаш от Темида като прокълнеш съдията“,даваме следния писмен отговор:

            На 23.07.2020г.журналистката Валя Ахчиева в нарушение на специфичните правила за излъчване на участници в съдебно заседание –т.6.1:5.3.1,:5.33:,5.3.5,:5.3.6 от  Наръчник за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите без наше съгласие и въпреки изричното ни несъгласие и възражение ,направи видеозапис в Съдебната палата,който бе излъчен в цитираното по-горе предаване.,без разрешение от председателя на съдебния състав,който разглежда наказателно дело от общ характер,по което дело бяхме призовани в качеството на подсъдими,не на определените за тази цел места от съдебната палата.Основно правило, прокламирано в т.6.1 от тези правила е,че аудио и видеозаписи на страни и други участници в съдебно заседание могат да се правят  само след одобрение на съдийския състав и при условия,че няма подадено възражение.А по наказателни дела засегнатите лица не могат да бъдат снимани без тяхно съгласие,тъй като те са уязвими участници в съдебното производство.В тази връзка възразих срещу направения запис в съдебната палата минути преди началото на съдебното заседание,както и писмено сигнализирахме  Председателя на Пловдивски окръжен съд за тези неправомерни записи.Не ми е известно дали Председателя на ПОС или предсдателян на съдебния състав са сигнлизирали СЕМ за тези незаконни записи,но те бяха излъчена без нашето съгласие и въпреки нашето възражение в предаването“Да избяташ от Темида,като прокълнеш съдията“

На 23.07.2020 г.,когато пред Пловдивски окръжен съд  бе насрочено   открито съдебно заседание по нохд № 236/20 г.по описа на ПОС за 10 часа, по което ние бяхме призовани в качеството на подсъдими .Охраната ни уведоми,че можем да влезем в балатата десет минути преди обявянето начално време .След като влязох в съдебната палата навътре на около пет –шест метра,неочаквано за мен бях спряна и буквално нападната от  журналистката Валя Ахчиева  с въпроси,за които не бях предварително уведомена,нито е съм очаквала по това време и на това място и на които очевидно нямах никакво време и възможност да дам отговор,предвид призоването ми да се явя в 10 часа пред наказателен състав на Пловдивски окръжен съд по тежко наказателно дло,което се води срещу мен и Момчил Добрев...Категорично с думи и жестове аз  уведомих журналистката ,че не желая да бъда снимана,филмирана и интервюирана и въпреки това същата ме последва настойчиво до мястото на охраната,която ни върна назад ипродължаваше да ме преследва и  на площадката на палатата включително и на място,където се  бях отдалечила,за да сменя маската на лицето си Валя Ахчиева  неконтролируемо задаваше поредица от въпроси, на които отговарях,че не желая да дам отговор,включително и да ме остави на мира.Уведомих я единствено,че с нея ще разговарям в съдебна зала по заведеното от мен срещу нея гражданско дело за вреди по повод на предаване от 2011 г..Дори и да имах намерение да отговарям на така поставените въпроси,повече от ясно е,че времето,с което разполагаше журналистката,която бе ясно и на самата нея, бе достатъчно единствено и само да зададе тясвоите въпроси и недостатъчно,за да получи отговори,тъй като неявяването ми пред съдебния състав в точния час на съдебното заседание води след себе си негативната последица в изменение на мярка за неотклонение,каквато аз по това наказателно дело нямам.а

 С излъченото предаване  журналистката Валя Ахчиева допусна множество нарушения на българското и европейско законодателство относно начина на медийноот отразяване, относно добрите практики и правила за професионална етика на журналиста, като най-фрапантните  : нарушения са : на чл.32 от КРБ,съгласно която никой няма право да бъде сниман  и фотографиран без негово съгласие,на чл.31 ал3 от КРБ  нарушение на презумпцията за невиновност , която намира израз и в чл.16 от НПК,както и да злоупотреби с информация за нас,която да наруши чл.32 ал.1 от КРБ относно неприкосновеността на личния ни живот и правото ни на защита срещу незаконна намеса в него и срещу посегателство върху честта,достойнството и доброто име

            Професията на частния съдебен изпълнител  не е публична,за което има обилна и непротиворечива практика на ВКС в тази насока .Държавата е възложила на  ЧСИ  събиране на притезания,включително и публични ,но това не ги превръща в публични личности,поради което аз се ползвам с по-висока степен на защита на личността ми при медийно отразяване в сравнение с публичните личности.Тази защита рналистката Валя Ахчиева при отразяване на материала също не й дават абсолютно никакви права да навлиза по този изключително недопустим начин в лечното ми пространство.Този факт ми дава правото да  се ползвам с по-висока степен на защита за разлика от публичнителичности, при което публикувания материал от журналистката е в нарушение на етичните правила на журналиста 

            Няма как думите ми,изразяващи катогоричен отказ да бъда снимана и интервюирана на този етап  да не са достигнали до съзнанието на водещата, като вербалната агресия, осъществена от нея спрямо мен,която е видна от излъченото предаване за огромно съжаление ни направи  жертви ,тъй като е очевидно,че  водещата е избрала подходящия  за нея момент с единствената цел съсипването ни и причиняване на вреди в един  изключително неподходящия за нас момент минути преди началото  на наказателно производство срещу нас,за да навлезе в личното ни пространство по един непочтен и нецивилизован начин,минути преди началото на един тежък наказателен процес,който се води срещу нас и по който ние имаме концентрация единствено и само в тази част дни наред преди датата на съдебното заседание.Очевидно е намерението да се пречи и успешната реализацията на това намерение от страна на водещата ,което  стана и  на практика,тъй като навлизайки в личното ми пространство и интелектуалната ми сфера,предизвиквайки у мен отрицателни емоции,уплаха,объркване и афект,които състоятния според психологията стесняват съзнанието,  неминуемо се постигна целящото от Ахчиева да ни попречи на основното ни прокламирано  с КРБ и НПК ,както и с  международните актове основно право на защита на обвиненото лице в един съдебен наказателен процес.Същото важи с пълна сила и за избрания момент на излъчване на предаването дни  преди второто насрочено съдебно .

В предаването бяха грубо погазени основни принципи,прокламирани от  вътрешното и международно право,а именно :

          1.Нарушена бепрезумпцията за невиновност.     Принципа на публичност на съдебния процес обезпечава обществения контрол върху съда с цел постигане на справедливост,законност и независимост на съдебното производство,но при строго спазване на гарантиране на справедлив процес ,съобразно нормата на чл.31 ал.3 от КРБ презумпция за невиновност и чл.16 от НПК,както и КЗПЧ-чл.6 и чл.8, чл.46 и чл.47 от Хартата на основните права на европейския съюз,чл.14 от Международния пакт за граждански и политически права и чл.11 от Всеобщата декларация за правата на човека.

Чрез т.н.“медийно правосъдие“ каквото е въпросното предаване очевидно се  цели и неправомерен натиск върху съда чрез очакванията на обществото  при информирането му в нарушение на цитираните правни норми на осъдителна присъда.Очевидно чрез това медийно присъствие журналистката  цели въздействие върху общественото мнение, чрез което макар и опосредствено ще се реализира натиск върху съда при разглеждане на делото по същество,което на този етап е с неприключило съдебно следствие с  крайнен акт съдебен .Подобно поведение е не само укоримо,но и недопустима в една правова държава.

          В тази връзка СЕС,ЕКПЧ и ВКС,приемат за разглеждане и уважават искове за неимуществени вреди от увреждане на доброто име чрез извършено настъпателно  разгласяване на метирали,което довежда до заплащане на огромни обезщетение на засегнатите лица.

2.Нарушена е директивата на ЕК и ЗЗЛД относно оповестяването на име,семейно положение пред обществото.При филмирането журналистката се обърна към мен с името Мариола Гарибова,с което чрез излъчения материаа  оповести неправомерно мои лични данни  в грубо нарушение на цитираните по горе норми и ЗЗЛД.Известно е,чепри  публиковане на съдебните актове,съдилищата спазват изискванията на  разпоредбата на чл.86 т.13 от ЗСВ и това публикуване се отнася единствено и само до влезли в сила такива, което става чрез използване на инициали,но не и с имена на страните.Това задължение е разписано в чл.64 от ЗСВ,а в случая става въпрос за разгласяване на информация от съдебно следствие при неприключил съдебен процес.Наличието на лични данни , в това число и имената на физически лица,изразено в Становище на КЗЛД относно приложение на ЗЗЛД при съобщенията за средства за масово осведомяване,предоставяни от съдилищата,след публикуване могат да станат общодостъпни в интернетпространството и да създадат предпоставки за изграждане на нежелани профили на нас като такива,вследствие на автоматично обработване ,най-често от страна на двоставчиците на у,слуга търсене в Интернет.След публикуване на материала се създаде предпоставка за дълъг период от време в бъдеще да съществува негативен профил за нас двамата,какъвто очевидно вече е изграден след излъчено предаването и се чете в Интернет пространството, която негативна информация причинява множество и от различен характер вреди и то не само еможционален аспект,но и в материален Подобен материал може да съсипе не само кариерата,но и притока на финансови средства  завинаги. По тези причини  публикуването на съдебнте и влезли в сила актове става единствено и само с инициали,а в случая се използва филмиране,без наше съгласие и съобщаване на имената ни наред с евентуално неправомерно разгласяване на доказателства от съдебното следствие,в резултат на неправомерното записване от страна на журналистката на съдебноот следствие и то без намесата на председателя на съдебния състав  съдия Евстатиева,която има задължение по НПК да следи за реда в съдебната зала и при констатирани нарушения,а това си е нарушение да реагира своевременно чрез отстраняване и недопускане на подобни такива.И на последно място при обясненията ни в качеството на подсъдими бяха разкрити данни от личния ни живот,а съгласно чл.32 ал.3 от КРБ личния живот на гражданите е неприкосновен и всеки има право на защита срещу незаконна такава намеса,която беше реализирана по начина,описан по горе,както и срещу посегателство върху нашата чест,достойнство и добро име.

      Журналистката показа на цяла България моят физически образ,както и дейността ми на ЧСИ,като разкри и семейното ми положение,което е абсолютно недопустимо, без съгласието на лицето,за което се разкриват тези данни,.т.е. без мое съгласие.Нито аз, нито Момчил Добрев сме давали съгласие тя да информира обществот за нашия сключен граждански брак.Била съм наказателен съдия,чела съм тежки присъди в Софийски окръжен съд от порядъка на лишаване от свобода от 10 до 20 години,включително и доживотен затвор.Професията на ЧСИ е високо рискова.Профила ми може да бъде използван за неправомерно посягане върху неприкосновеността на личността ми, здравето и живота ми,което за мен представлява една реална заплаха за в бъдеще. Коментарите под предаването в ютуб канала на водещата са ресистки ,от типа на „изгорете я тази вещица“ и прочие,което говори,че журналистката е постигнала целения от нея негативен ефект,но за този ефект отговорността ще бъде  нейна.При предходнот предаване през 2011 г.тя ме нападна по подобен начин на стълбите на площадката пред апартамента ми,но аз успях да се скрия незабавно вътре.Тогава тя показа на цяла България къде живея         ,включително и прозорците на апартамента ми,при което е напълно обяснимо заведеното от мен гражданско дело срещу нея за причинени ми вреди.От момента на това нападение до днешнен ден аз и сина ми,който стана свидетел на това нападение при най-малкото движение и шум на стълбищната площадка ние отиваме на шпионката,за да проверим кой е там и откъде идва шума.Това ни  причини и на двамата огромен  стрес,който съществува и към момента момента.А от момента на нападението ми на 23.07.20 г.пред съдебната палата в Пловдив аз загубих напълно сяня си и спокойствието си,нямам нито една спокойна нощ и спя по три-четири часа,което влоши рязко здравословноот ми състояние,за което отговорност носи журналистката за този недопустим начин на намеса в личния живот.

      3.В нарушение на Правилата за етика на журналиста Ахчиева е подготвила и излъчи едно предаване без да вземе становището на всички страни,което е недопустимо.

      Във връзка с изкривеното информиране на обществеността за това ,че съм била  причинила вреди на две семейства,като съм продала на пубрична продан техни апартаменти,които били закупени от длъжника Кремиковци АД/в несъст/ съм длъжна публично да поясня,че в България има законови разпоредби,които действат за всички и неспазването им може да доведе  гражданите чрез своето бездействие сами да станат причина за тези вреди. Накратко от римско време важи максиата,че законът е за зрящия,а не за спящия.Въпросните лица,закупили апартаментите не са извършили справка в имотния регистър при Агенция по вписванията за да установят,че  още на 30.08.2007 г. преди техните сделки  е наложена възбрана на тези апартаменти от мен като ЧСИ по изпълнително дело.Възбраната е съобщена на длъжника Кремиковци АД/сега в несъст/,но както поясни в съдебно заседание юрисконсулт Чобанов,те нямали практика преди продажба да проверяват актуалното състояние на имотите.За наличието на тежести,каквато тежест е вписаната от съдия по вписванията възбрана следи и съответния нотариус,при който се изповядва сделката.В случая нотариус Янков, който  е завинаги лишен от права е нарушил професионалните си задължения,като не е проверил актуалното положение ва  апартаментите за наличие на тежести към момента на сделките..Това не са сторили и купувачите,което е доста странно,тъй като едва ли ще се намери човек,който да не се интересувма преди сделка дали дакупения от него имот вече не е порадден,както и дали върху него няма вписани тежести..Ако бяха прояви поне малко активност,която е изключително в в техен интерес,за който задължението да се следи е лично тяхно,а не на обществото като цяло и бяха видяли вписаните възбрани,то има много възможности за излизане цивилизовано от подобна ситуация,като например : да се свържат с мен в кантората ми и поискат вдигнане на  тези възбрани,като се замени обезпечението с въпросните апартаменти с други на длъжника.Но това не е сторено и сега журналистката пред цяла България  съобщава колко съм зла,за да постъпя така,а проблемът си е изцяло в небрежното поведение на тези лица,както и на юристите на комбината,като аз съм спазила всички законови разпоредби,регламентиращи дейността ми на ЧСИ при провеждане на публична продан.ГПК не  задължава съдебния изпълнител да проверява даден имот,предмет на публична продан  след вписана от него  възбраната-в Агетнция по вписванията,съгласно разпоредбата на чл.373 от тоганва действаия ГПК/отм/.По тези причини се е стигнало и до публичната продан,която е извършена при строго спазване на процедурите,разписани в ГПК.Нещо повече съгласно чл.346 от ГПК/отм/453 т.2 от новия ГПК извършените сделки след вписване на възбрана не могат да се противопоставят и публичната продан е напълно законосъобразна.Мисля,че се разбира ясно има наложени възбрани преди изповядване на сделката при нотариуса, като са закупени възбранени имоти и вместо прокуратурата да потърси отговорност за тези,които ги отчуждават в случая интервюираните лица, Валя Ахчиева подвежда обществото с невярна информация,че съм им била причинила някакви вреди. Тази информация,поднесена по този неверен и негативен начин,провокира агресията на обществот срещу мен.Журнаристката обаче спести информацията,която се разкри в съдебното заседание,на което тя присъства и старателно записва,че тези две семейства десет години живеят необезпокоявано от никой,най-малко от мен или от мамчил Добрев и не си плащат сметките за парно и топла вода,като Топлофикация ЕАД е завела няколко дела срещу новите приобритатели на апартаментите,от които се търси заплащане на неконсумирана от последните топлоенергия,което е абсолютно недопустимо.да се правиш на жертва в очите на обществото и съзнателно да натоварващ друг да ти заплаща сметки в размер на хиляди лева е меко казано наглост..Съгласно ГПК и парвилника за вписванията  възбраните са тежестивърху имотите и техното вписване цели да уведоми всички заинтересовани лица за тази тежест, те да си направят изводите и сметката дали ще придобиват възранен имо или не..Това очевидно не се разбира и от представителя на държавното обвинение прокурор Янева и предходните наблюдаващи прокурори,която ми повдига и поддържа обвинение за тези две публрични продани,а по същество не само,че няма никакво нарушение,но не може да се говори и за извършено престъпление.Наказателния кодекс е прокламирал,че никой не може да бъде обвинен за деяние,което не съставлява престъпление.По какви причи прокурор Янева повдига това несъставомерно обвинение от обективна и субективна страна не е ясно, както и не става ясно дали се касае за недобро познаване на на законови разпоредби или се изпълнява поръчка,но и от интервюто става яьсно,че тя говори за нотариална камара и очевидно бърква дейността на съдебния изпълнител с тази на нотариуса.

           Едностранно чрез интервюто на юристконсулта на длъжника Кремиковци Чобанов,журналистката поднесенепроверена информация за факти относно размера на дължга,това садве изпълнителни дела със общи задължения над 11 милиона лева,а не 6 хиляди лева,както твърди г-н Чобанов.Не отговаря на истината,че имотите не са платени,както и че делото е било пернишки окръжен съд,където съдии си били дали отвода.Делото никога не е било в този съд,а откъде този мовек е информиран,че прокурорът по делоот ще се отведе остава загадка,както и това,че съдията,приел да разглежда делото не би трябвало да се отказва.Кой съдия приема да разглежда дело,ако  не е поръчково,нали делата се разпределят на случаен принцип.Неслучайно разследващия полицай по досъдебното производство ми заяви,че с Кремиковци имали обща стратегия срещу мен.Как така допустимо ли е   държавни органи,каквато е полицията да защитават  частни интереси,каквито са тези на Кремиковци ,което е търговско дружество.

         Умело в наша вреда Валя Ахчиева вмъкна кадри от предходното предаване на Открито,излъчено на 25.05.2011 г.представяйки отново,че Нейкови „били „ измамени“ от мен.Действителността е,че през юли 2010 г.влезе в сила мое дисциплинарно наказание лишаване от права за една година и делата и служебния архив бяьха запечатани през септември 2010 и разпечатани през януари 2011 и предадени на друг ЧСИ.През това време по специалната банкова сметка,открита на мое име като ЧСИ въз основа на наложен от мен запор по изпълнително дело с взискател фирма „Бобо-5 и синове“,с управител Николай Нейков преди отнемане на правата ми и след това са постъпили суми по запор на сметка на длъжника.Сумите са били по сметката,но пароди запечатване на архива по това време,не е имало кой да се разпореди с тях в полза на взисдкателя,което умело е използвано,за да бъда публично оклеветена.Приелия архива ЧСИ е запитал МП как да работи с тази сметка и след като не е получил отговор, не е работил със сметката и по делото..Едва през октомври 2011 когато си възстанових правата аз изплатих изцяло сумата на фирмата,взискател. Отново клевети и непроверени данни,за което е и заведеното първо дело срещу журналистката.

            По отношение на забавата на това дело. Фактите бяха изложени едностранчиво,невярно и в наша вреда.Самата продължителност ми причини огромни вреди,тъй като съсипа кариерното ми развитие и намерението ми да се върна в съдебната система,което е недупостимо при наличие на висящо досъдебно производство.Обвинението му в този вид ми бе повдигнато на 11.11.2014 г.и на 14.11.2011 бе всенен обвинителен акт.Последваха отводи,поради които ние с Момчил Добрев не сме искали,а своевременно за да ги преустановим с изрична писмена в началото на 2015 г.януари или февруари поискахме от тогавашния ид.Председател на СГС незабавно да изпрати делото на ВКС за определяне на друг равен по спепен съд,което не бе сторено.По какви причини съдиите от СГС бавиха това дело,дали с идеята да се намери подходящия съдиая,който да ни осъди,тъй като съм убедена,че много съдии са си направили отводаслед като са прочели материалите по досъдебното производство,тъй като не са искали да имат нищо общо с изпълнението на една поръчка,което им прави част.

      Във вързка със забавата прокурор  Янева спести информацията          ,че от май 2017 г.до юли 2020 г.не може да се даде ход на делото не по наша вина,а по вина на ПрокуратуратаБяха  констатирани от два съдебни състава допуснати именно от прокуратурата съществени нарушения на процесуалните правила,нещо за което ние като подсъдими нямаме никаква вина и е недопустимо да ни се вменява по този недостоен начин забавата по това наказателно дело,която е била изцяло извън нашите действия и воля.

      Представяйки пред обществотоневярната теза,че аз бавя делото нея  журналистката не си е направила труда да изиска справка за други мои дела и за примините,поради което мое  въззивно дело срещу решение на СРС и по моя въззивна жалба от 2009 г.за имот по наследство и реституция в центъра на София,Софийски градски съд даде хо на първо засдание след десет години,което ми причи и продължава да ми причинява огромни вреди от това,че не мога да ползвам имота си.

      По отношиение на заведеното срещу журналистката дело факт,който тя спести на обществото е,че тя не се явява и бави делото.За а предходното съдебно заседние,тя скри от обществото,че последното съдебно заседание през месец май се отложи,тъй като тя се укрива и не е известен адреса на койта да бъде  призована,а преди го отложи поради невъзможност да се яви заради  командировка..Ествествено е,че аз имам интерес по-бързо да приключи този съдебен процес,за да получа справедливост и обезщетение за причинените ми вреди и очевидно  нямам никакъв интересда го бавя.Интерес има единствено и само въпросната журналистка.Що се отнася до някакви .клетви срещу съдии,това не е ммой стил на поведение,нито образованието,нито възпитанието биха ми позволили подобно поведение, като  аз дори не бих си го помислила,камо ли да изричам подобниклетви.           

         По отношение на показаната пред зрителите декларация за семейно и имотно положениеи твърдението,че тя е с невярно съдържание,което не отговаря на действителността,то аз съм проверявана от Прокуратурата,която установи,че не притежавам имоти,влогове,коли и прочие,нещо което многоимотната журналистка не може да разбере. Смехотворно е да искаш написана и подписана декларация да се проверява към днешна дата,тъй като е известно и не е нужно да имаш юридическо образование,че отговорността е за нашите действия към момента на извършване,а не след това.Отговорността но наказателния кодекс е обвързана към момнта на изготвянето на декларация по чл.313 от НК,а не след това..Остава обаче открит въпроса и е очудващо къде са Главния прокурор,г-н Цацаров и НАП  и не са извършили проверка на журналистката Валя Ахчиева,за да установят, как  така с една заплата от държавната телевизия въпросната журналистка е придобила имота за около милион лева,нещо което за което на средностатистическия български гражданин ще са му нужни няколко живота и по какви причи не е била проверявана  досега. Имотният регистър е публичен и всеки може да се увери,че говоря истината както за моето имотно положение,безимотна,така и за това н Валя Ахчиева,многоимотна.

  Дата 19.09.2020  София   С уважение

                       / лейди проф. Д-р  Марола Ангелова Гарибова – Добрева

                           / лорд академик проф.  Проф. Момчил Добрев

-------------

  ДОПЪЛНЕНИЕ САМО ОТ лорд академик роф. Момчил Добрев

    ЛЪЖИТЕ НА ЧОБАНОВ , прокурор ЯНЕВА и ВАЛЯ АХЧИЕВА.

   1/- РЕШЕНИЕ 1998Б  от дата 18.05.2009г. по  чгрд.  5116/2007  на СГС  съдиите  Геника Михайлова,  Николай ЕНчев и Светослав Василев от което е видно  че жалбата на „  ИЗРИЧНО  Е  НАПИСАНО „ ЧСИ  не събира  от взискателя – кредитор  по вземането  с трудовоправен източник,  авансово таксите ,а ги възлага в тежест на дъжника.  КРЕДИТОР НА ВЗЕМАНЕТО Е ЧСИ,  а не взискателят, а длъжник – ДЛЪЖНИКЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО.“

   Това доказва че казаното от ЧОБАНОВ  не отговаря на истината.

   Т.е. таксите по изпълнението дължими на ЧСИ  се събират от ЧСИ  от ДЛЪЖНИКА – „ КРЕМИКОВЦИ- АД.

  Т.е.  задълженята по  233 от дата  15.01.2008  по  изпълнително дело 161/07  в размер на 2 367234,90 лева и  другата такса  по сметка по 87/07  в размер ан 34 000 лева се дължат от  длъжника „ КРЕМИКОВЦИ- АД.

   2./.  Задълженията по изпл.дело 87/07  на длъжника  Кремиковци като длъжник не е само 4505,60 лева, 257,46 лева, а ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ АДВ  в размер на 915 301,67 / деветстотин и петнадесет хиляди триста и един лева и 67 стотинки/., КАКТО И ДЪЛЖИМИ ТАКСИ КЪМ ЧСИ по Закона за ЧСИ  в размер на 22111,04 / двадесет и две хиляди  сто и единадесет лева и 4 соттгинки/,  по изпл.дело 161/07

Удостоверение  от 18.02.2008г. за дължими суми  към АДВ   от КРЕЧМИКСОВЦИ в размер на 35 626,95 лева,  645 498  / шестотин  четиридесет и пет хиляди  четиристотин деветдесет и осем / лева  както и задължение от  4 095 084,96 лева   / четери милиона  деветдесет и пет хиляди  осемдесет и четири лева и 96 стотинки/  към басейнова дирекция  по изпълнително дело 161/07. Т.е. НЯМА САМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ От 4505  лева а  ВЕЧЕ МИЛИОНИ ЛЕВОВЕ . /. Задълженията    по изпълнителните дела – такси по Закона за ЧСИ   Сметка  по чл. 79  от ЗЧСИ  номер 00195  от дата  17.10.2007г. по изпълнително дело  87/07 в размер на  36 978,40 лева / тридесет и шест хиляди  деветстотин  седемедесет и осем лева и 40 стотиник/  както  и  Сметка по чл. 79 с номер 000233 от 15.01.2008г. по изпълнително дело 161/07  за задължения за такси  от длъжник  КРЕМИКОВЦИ  за сумата от  2 367 234,90 лева / два милиона  триста шестдесет и седем хиляди  двеста тридесет и четири лева и 90 стотинки/ лева.

    3/.  По-долу приложените писмени доказателства ДОКАЗВАТ  НЕИСТИНИТЕ КАЗАНИ ОТ  тези лица – цитирани по-горе както следва:

     1.1./. по изпълнително део 20078620400161/07 присъединено  към изпълнително дело 20078620400087/07 – са платени  от М. М.Д. и от Д.Д.Д:

      - на дата  28.03.2008  е платени по банков път  по спец сметка в СиБанк сумата от 4400 / четири хиляди и четиристотни/ лева  зададък, задатък в размер на  1675 / хиляда шесттотин седемдесет и пет/ лева   задатък ,   сумата от 3500 / три хиляди и петстони/ лева  задатък , сумата от 412,93 / четиристотин  и дванадесет лева и 93 стотинки/  задатък  .

     - на дата 04.04.2008г. по банков път по спец сметка в СиБанк е платена сумата от 31750 / тридасете и една хиляди седемстотин и петдесет/ лева доплащане , сумата 41 175 / четиридесет и една хиляди  сто седемдесет и пет/ лева , сумата 3916,07 лева / три хиляди  деветстотин  и шестнадесет лева и 7 стотинки/ лева доплащане,  сумата 15425 / петнадесет хиляди  четиристотин двадесет и пет/ лева  доплащане,  по банков път 412,93 лева ,, задатък  за имота    в размер на 4350 лева , задатък депозит по банков път – задатък  4400 лева .

   На дата 28.03.2008г. задатък  3560 лева и задатък от 4100 лева , доплащане от 39150 лева.и доплащане   в размер на 39950 лева.

    Съответните суми  за плащане са платени и на 21.04.2008.,  20.05.2008г.,  14.05.2008,  16.04.2008г. и след това има пет плащания по банков път на суми от по 85 хил лева, 90 хил лева 75 хил лева и други.

   Т.е. по-горните доказателства ДОКАЗВАТ КАЗАНИТЕ НЕИСТИНИ – ЛЪЖИ  от страна на юрисконсулт  ЧОБАНОВ ,  прокурор НИНА ЯНЕВА, ЧЕ ИМОТИТЕ НЕ СА ПЛАТЕНИ.

 

   4/.  РЕАЛНО  това е продължение  за  извършвана поръчка срещу мен и семейството ми и срещу Мариола Гарибова.

   Този  предхожда  2008г. обаждания  към татко ми  в 1-2 часа вечерта  със заплахи да  аз да прехвърля  имотите.

   Татко ми изкарва инсулт, инфаркт и чупи крак в Бургас  от тези притеснения.

   2010г. се появяват представители на ББ  и искат да им прехвърлим имотите и да  регистрираме продажби на цени 9000  / девет хиляди/ пъти под пазарните. Отказвам.

   2010г. сме поръчани и се иползватисма от ЧСИ георги Дичев до НАП и прокуартура   и започват проверки от НАП и прокуратура.  Възбранява се всичко. Търсят ми се 2 000 000  / два милиона// лева,  6 000 000 / шест милиона/ лева,  8000 000 / осем милиона/ лева  от НАП неплатени данъци. От майка ми и татко ми се търсят по 2 милона лева данъци. ОТ Мариола 2 милиона лева данъци. СиБАНК  2009г. при управлението на Цветелина Бориславова самоловно  ПРАЗИ ЗАПОР за 50 милиона лева  на специалната сметка ан ЧСИ М.Гарибова.

    Най.накрая  от ревизиите на НАП – не дължа НИТО СТОТИНКИ. Татко ми не дължи нищо. Татко ПОЧИНА 2014г. от тези притеснения.

    Спечелихме всички дела в административни съдилища.

    И започнаха 2011- опит за убийството ни – запален дом    където на легло неподвижен лежеше татко  - запалването от две лица с униформи на ченгета.

    Опит за убийството ми 2012г.  когато БУС менива през мен в последния момент се отблъснах и мина засамо през крака ми.

    Последват  7  опит за убийството ми на мен и Мариола.

   2015г  лице  на спирката  на тролеите до НАТФИЗ  на Раковски   нанесе  16 УДАРА С ДРЪЖКАТА НА ЦАДЪР В ГЛАВАТА МИ  от моя лява страна изби ми зъбетие а рцете ми бяха пълни с два  лаптопа.

    При задържането   на 19.02.2020г.  не случайно  бях преведен на ГМ Димитров  след  6 часа чакане – и две лица с две отвертки   - затворници  бяха в коридора  и ме показаха . ЯВНО се готвеше  поредното убисйтво.  Не случано виден шеф на СДВР  ми заяви в СДВР  цтук си защото пишеш против БОЙКО  и против мафията в съдебната система.

 

    Но мафията не спира  дотук.

    Април  2010г.  Министърски съвет  с министър председател в нарушение на всякакви закони  дава на концесия за 35 годии частна земя -  земите коита са закупени.

    Реално  беше подготвена инвестиция за строителство на ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА на БАЗАТА НА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ  с 375 Мегавата на тези земи и други обекти.  Инвестиция за 5 милиарда пропада. Изчезват документи в УАГ за ПУП от 2011г.

    От 2015 до март 2016. Мафията краде  над 2,9 милиона куб. Метра земна маса  С КОИТО  Е ПОСТРОЕНА  СЕВЕРНАТА ТАНГЕНТА на София. Загуба за над 75 милиона евро.

    На 30.06.2020  мафията чрез АГКК  краде имоти 256 декара неправомерно.

    Прокуратурата от 2006г. не разследва кражбата на имотите ни в центъра на София -  сгради за над 500 милиона евро – сградата на ДЗИ   , на Позитано, на Св.София,  и други  от  ЕМИЛ КЮЛЕВ и от ДОНЕВ.

   Прокуратурата  не разследва кражбата на фабриките  чиито акции  са заплатени от фими представлявани от мен на борсата  и които представляват от 43 до 49 процента  ЧРЕЗ СЪДИИ . Кражбата е от фирми близки  до СИК и ВИС. Загуби за над 50 милионе евро.

   Поръчката по това дело е безспорна . Не случайно  Кр.М. още на 09 юли 2020 ни заявява пред съдебна зала в СРС , че на 23.юли 2020 ще доведее агитка от журналисти на които ще плати, ще плати и на съдията да ни осъди, и даже ни е осигурил  килия с южно изложение. Това се случва -  журналисктата Валя Ахчиева беше на 23 юли 2020  в Пловдив.  Не случайно  Кр.М. ми заяви, и че ще плати и на съдийката  в СРС понаказателното дело срещу мен по  жалбата на другата съдийка да ме осъди и да ме вкара в затвора.

     Нещата които обещава Кр.М. се случват. ЯВНО МАФИЯТА РАБОТИ. Случайно ли ЧОБАНОВ заявява в интервюто си с Валя Ахчиева:

   „ НАДЯВАТ СЕ ДА ИЗДЪРЖИ  СЪДИЯТА, КОЙТО Е ПРИЕЛ ЗДА ГО РАЗГЛЕЖДА. А ДОКОЛКОТО РАЗБИРАМ, прокурорът по една или друга причина,  няма да е същият€ ТОВА Е ЖАЛКО“.

    ТОВА ГОВОРИ ЗА ПОРЪЧКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА в СЪДА.

     Лъжи са казаното от ЧОБАНОВ, че плашя СЪДИИ. Никога и никъде НЯМА  моя молба със  заплахи към съдии.

     ТОВА СА ЛЪЖИТЕ които РАЗПРОСТРАНЯВА една бивша съдийка с която се разведох 2004г. защото  СЛУЖЕШЕ НА МАФИЯТА и КОЯ БЪЛВА ЛЪЖИ ЗА МЕН.  ПО НЕЙНА ПОРЪЧКА и по поръчка на съдиите Светльо  и Жоро от СГС   и на съдията РУМЕН от ВКС  съдията ЦЕНТОВ трябваше да ме вкара в лудницата  и даже след 7 петорни експертизи които доказват че имам перфектноздраве и желязна психика, ТОЙ НЕ МОЖА ДА ИЗВЪРШИ ПОРЪЧКАТА. Търпя мръсотии  по мой адрес вече повече от 15 години – само ЛЪЖИ и НЕИСТИНИ,  които се разпространяват от тази съдийка  в цялата съдебна система, съдийка която чрез интимни услуги се правила кариета си като съдия.

  Изчезнаха ни делата за имотте в центъра на София  окрадени от ЕМИЛ КЮЛЕВ и ДОНЕВ  вече повече от десет години.-

  ИЗЧЕЗНАХА дела от 2008 – 2006 за имоти, закупени.

  Продължавата да се изпълняват поръчки. Съдии узаконяват кражби на НАШИ ИМОТИ,  НА ОБОРУДВАНЕ и МАШИНИ ЗА МИЛИОНИ, въпреки постанвления на прокуратурата, за които  има ВЕЧЕ ИЗДАДЕНА КНИГА  със заглавие -  „  КАК СЕ УЗАКОНЯВА ЧРЕЗ СЪД  КРАЖБА НА ЧАСТЕН ИМОТ В ПОЛЗА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ автори сме ние.

   Има и издадена книга – РЕСТАРТ на БЪЛГАРИЯ   без мафиотизма в съд, прокуратура държава-  единственото решение! С доказателства за мафията в съд и прокуратура.

    Прокуратурата на ЦАЦАРОВ,  на ГЕШЕВ,  на доц. БОРИС ВЕЛЧЕВ и на ФИЛЧЕВ не разследва,  кражбата на игрални автомати и бинго оборудване ъс загуби за над 29 милиона лева, за имотите окрадени от КЮЛЕВ и ДОНЕВ,  за кражбатна на земната маса,  за присвоените пари от ЧСИ ГД в полза на трети лица, на ЧСИ Я. И други ЧСИ-та.

    А всичко , което съм направил съм го направил след като се върнах от Германия и Австрия  1989   - първия път,  1990 втория път и 1992г. третия път с личните си пари.. не случайно и Васил Илиев  от ВИС  и Карамански са ми се извинявали за рекета който  са извършвали на част от наши 34 игрални заведения . Даже  1992г. спасих няколко СЕМЕЙСТВА ОТ СПИСЪКА който  едно лице дава в Турското полоство и след който акт 34 БЪЛГАРСКИ РАЗУЗНАВАЧИ БЯХА ИЗКЛАНИ ЗА ЕДНА НОЩ.

  НЕ СЛУЧАЙНО  генерала ЛЮБЕН ГОЦЕВ още 2005 заявява замен:/ „ ДОБРЕВ,  ТОЯ НЕ МОЖЕМ ДА ГО ЯХНЕМ НИКОГА!!!“.

 

    Това че сме от 2010г.  лорд и лейди дължима на хора които оцениха ПРИНОСАНА НИ В НАУКАТА    и ни направиха такива.

      Мариола Ангелова  Гарибова-Добрева е проф. Д-р по право доктор хонорис кауза, бивш наказателен и граждански  съдия  с десетки години стаж като такава, бивш адвокат 

      АЗ - Момчил Добрев Добрев – проф. Проф. Проф. Д-р д-р д-р хонорис кауза,     академик –2020,Момчил Добрев Добрев създавам следните теории: Космологическа теория на информацията – 1991,  Теория на вихровите полета – 1991,  Теория за степента на доверие- 1992г, Теория на блъфа -  1992г.,Теория за степента на истината – 1991г.,  Теория на мафията – 2003г.,Теория на  корупцията  - 2001г.,.  Теория за генериране на кризи – 2010г.,Теория и практика на Мафиотизма. Финансово-банков ресурсен технологичен мафиотизиран Материализъм – 2010г., Теория и практика на свободната енергия – 1991г., Теория на информационно енергийната медицина 2007 – съвместно с Мариола Гарибова,Теория на универсума – 2006г. – съвместно с  Мариола Гарибова, Практически закони в икономиката – 1993г. – закон за увеличение на крайната цена, закон за   управление на крайната цена.,  Теория и практика на енергийно-информационна генетика,енергийно–информационна психология и енергийно–информационна психиатрия-2009 съвместно с Мариола Гарибова. Лорд проф.проф.проф.д-р д-р Момчил Добрев е единственият изследователски професор в три дисциплини– физика, икономика и право. През далечната 1985г. Само за една година завършва три години и половина в Техническия Университет Илменау,и веднага е поканен да работи съвместно с проф. К.Х.фон Готе в неговата лаборатория, където под ръководството на професора февруари  1985г.откриват  свръхпроводимост , но им е забранено да го публикуват след като агенти на Държавна Сигурност от България започват да притискат Момчил Добрев. 1987г.  Нобеловия комитет дава Нобеловата награда за свръхпроводимост на други два а учени от Швейцария открито и публикувано през септември 1985г. Момчил Добрев е създател на два генератора за свободна енергия още 1991г.

    Направихме открития  и в археологията след като 2015  учихме  археология и архиометрия с Мариола . Направихме открития  в енергийно информацонната генетика – енергейната адаптаци яв генетиката.

   Направих откритя във физиката – още 1991г. открих НОВА ФУНДАМЕНТАЛНА СИЛА,  с която се оборват  теориите не Айнщайн и други лица и която е в основата ЗА ГЕНЕРАТОРИТЕ НА СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ.

  Направих открития  в икономиката.

  НЕ СЛУЧАЙНО  още 1984г.  над 500 ГЕРМАНСКИ ПРОФЕСОРИ  се съгласяват с един професор че  МОМЧИЛ ДОБРЕВ   е ГЕНИЙ.  Не случайно  само за една година завършам в Германия Илменау  3,5 години от следването си. Въпреки че тогавашни я втори секретар Стоил Стоилов  ченге от ДС и продал се на ЦРУ   ми направи проблеми  както и тогавашния първи секретар Сираков който не изпълни заповед наминисътр Бучков да уча теоретична физика паралелно в Лайпциг.

  2019  спечелих СВЕТОВНАТА НАГРАДА ПО ИКОНОМИКА 2019 – виж- usa news corp  dr momtchil do/p>

   ИЗбран съм  2010  за ЕДИН ОТ 10  „ВЕЛИКИ УМОВЕ НА 21 ВЕК“

   Избран съм  2012  един от 5  носители на „ МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА З А НАУКА АЙНЩАЙН“  и десетки други световни награди.

.  Дата 19.09.2020  София   С уважение    / лорд академик проф.  Проф. Момчил Добрев

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.